Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE O POSTEPOWANIU W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

O B W I E S Z C Z E N I E

P r e z y d e n t a   M i a s t a   K r a k o w a

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej

 

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn.zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 30.11.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: AU-01-3-KPŁ.736-38/10 na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Niedziałkowską, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu – ul. Centralna 53, Kraków; reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Lesława Frasika; ul. Telimeny 17/59, 30 – 838 Kraków; w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.: „Rozbudowa ulicy Dominikanów w Krakowie wraz z przebudową, rozbiórką i budową infrastruktury technicznej” –jako drogi gminnej o parametrach drogi dojazdowej na działkach ewidencyjnych nr: 427/2, 718, 817/4, 817/5, 432, 433/1, 434/1, 435/1, 437/2, 719/2, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 730, 731, 752/3, 461/4, 488/1, 732, 490 w obrębie nr 22 jedn. ewid. Kraków – Śródmieście; które zostało zakończone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/4/2011. Wojewoda Małopolski decyzją z 22.06.2011r. uchylił ww. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Postępowanie administracyjne zostało zawieszone dnia 2.11.2011r., oraz podjęte 3.07.2012r.

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna Kraków – Śródmieście obręb 22:    

·         Działka nr 752/3, dzieli się na działki nr: 752/6 i 752/7

·         Działka nr 461/4, dzieli się na działki nr: 461/5 i 461/6

·         Działka nr 732, dzieli się na działki nr: 732/1 i 732/2

·         Działka nr 490, dzieli się na działki nr: 490/3 i 490/4

 

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1. Godziny przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 800 do 1500.

 

Właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie ww. decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej niniejsze zawiadomienie wysyła się na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

·                         doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

·                         doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

·                         w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-07-09
Data publikacji:
2012-07-09
Data aktualizacji:
2012-07-09