Dokument archiwalny
ZAWIADOMIENIE (2012-05-25)

Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej obecnie jako działka ewidencyjna nr 31/3 o pow. 0,0068 ha obj. KW KR1P/00123223/2 położonej w obrębie 30 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Wadowickiej.
W związku z powyższym, na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651/ który stanowi, iż w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz w związku z art. 8 wyżej wymienionej ustawy i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - informuję, iż poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
Z wnioskiem o zwrot występuje się do Prezydenta Miasta Krakowa wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na adres: Wydział Skarbu Miasta Kraków 31-523, ul. Kasprowicza 29.
Działka nr 31/3, o pow. 0,0068 ha, obj. KW 123223/2, stanowi własność Gminy Kraków na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego GG.V.7242/I/338/3485/94/Rk z dnia 02.11.1994 r. i powstała z cz. l.kat. 1332 o pow. 0,1054 ha, obj. Lwh 727 Podgórze, gdzie jako właściciel wpisany była Sara Reisla Wartsman.
Parcela l.kat. 1332 o pow. 0,1054 ha podzieliła się na l.kat. 1332/1 o pow. 0,0985 ha i l.kat. 1332/2 o pow. 0,0069 ha, która weszła w ul. Bonarka. Parcela l.kat. 1332/1 o pow. 0,0985 ha, odpowiada działce ewidencyjnej nr 31 o pow. 0,0990 ha.
Działka nr 31 o pow. 0,0990 ha operatem P-3546/7603/99 zmieniła powierzchnię i oznaczenie na działkę nr 31/1 o pow. 0,0968 ha, a następnie tym samym operatem podzieliła się na działki nr 31/2 o pow. 0,0900 ha i nr 31/3 o pow. 0,0068 ha.

Decyzją WGiGG 8221/I/04/11/84 z dnia 27.06.1984 r. Urzędu Dzielnicowego Kraków Podgórze, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w Krakowie parcela l.kat. 1332/1 o pow. 0,0985 ha, objęta Lwh 727 Podgórze, została wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją o ustaleniu miejsca i warunków zabudowy realizacji inwestycji Nr GPVII 8334 Ł/32/84 z dnia 03.05.1983 r. na cele budowy rzemieślniczego pawilonu handlowo - usługowego „Minicentrum" przy Rondzie Matecznym na ul. Bonarka.
Właścicielką wywłaszczonej nieruchomości była Sara Reisla Wartsman - w momencie wywłaszczenia nieznana z miejsca pobytu.
W przypadku niezłożenia przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy i 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, uprawnienie do zwrotu tej nieruchomości wygasa / art. 8 i 136 ust. 5 ww. ustawy oraz art. 49 kpa/.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-05-24
Data publikacji:
2012-05-24
Data aktualizacji:
2012-05-24