Dokument archiwalny
Informacja o przetargu na udostępnienie miejsc do prowadzenia handlu ruchomego w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
URZĘDU MIASTA KRAKOWA
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na udostępnienie 13 miejsc do prowadzenia handlu ruchomego zlokalizowanych w obszarze

Parku Kulturowego Stare Miasto

zgodnie z zarządzeniem Nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków i uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.


Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4, w sali im. Józefa Dietla

 

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

1. Przedmiot udostępnienia.
1) Przedmiotem udostępnienia jest 13 miejsc do prowadzenia handlu ruchomego, oznaczonych numerami od 1 do 13 znajdujących się w następujących lokalizacjach (zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia):
• Mały Rynek - miejsce nr 1
• Planty Krakowskie - miejsca od nr 2 do nr 9
• Plac Szczepański - miejsce nr 10
• Bulwar Czerwieński - miejsce nr 11
• Rynek Główny - miejsca nr 12 i nr 13
2) Wymienione wyżej miejsca do prowadzenia handlu ruchomego wskazane są załącznikiem nr 2 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.
3) Jeden przedsiębiorca może zawrzeć z Gminą Miejską Kraków nie więcej niż dwie umowy na prowadzenie handlu ruchomego w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.
4) Miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w pkt. 1) obejmują:
a) powierzchnię określoną wymiarami rzutu poziomego stoiska zgodnego z załącznikiem nr 4 do uchwały nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto,
b) powierzchnię zajmowaną przez sprzedającego - 0,5 m2.

2. Czas udostępnienia.
Umowy udostępnienia będą obowiązywać nieprzerwanie do dnia 31 maja 2015 r.


3. Warunki prowadzenia handlu.
1) Dopuszczalny asortyment:
a) dla miejsc od nr 1 do nr 11 obwarzanki i inne drobne artykuły spożywcze
w opakowaniach jednostkowych lub pamiątki o charakterze krakowskim,
b) dla miejsc nr 12 i nr 13 tylko obwarzanki.
2) Stoisko handlowe musi mieć formę zgodną z określoną uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto - załącznik nr 4. Przed zawarciem umowy stoisko musi uzyskać pozytywną opinię Głównego Plastyka Miasta.
3) Handlujący artykułami spożywczymi musi uzyskać przed zawarciem umowy potwierdzenie, z ostatnich trzech miesięcy, wpisu do rejestru wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla prowadzonej działalności.
4) Stoisko handlowe musi być usuwane codziennie po zakończeniu działalności.

4. Opłaty.
1) Opłata dzienna za udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu ruchomego w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto obejmuje powierzchnię stoiska, określoną wymiarami rzutu poziomego oraz powierzchnię zajmowaną przez sprzedającego wynoszącą 0,5 m2, przeliczoną według wylicytowanej stawki.
2) Opłata za udostępnienie miejsca do prowadzenia stoiska handlowego ustalona w drodze przetargu jest płatna miesięcznie z góry.
3) Dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w wysokości określonej w uchwale Nr LXXVII/761/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.04.1997 r. z późn. zm. (Gaz. Urz. MK Nr 7 poz. 25) za powierzchnię określoną w umowie, podlegająca przeliczeniu według stawki dziennej w wysokości 4 zł/m2 dziennie (w okresie zimowym od 1.01. do 30.04. - 3 zł/m2) dla sprzedaży pamiątek lub w wysokości 3 zł/m2 dziennie dla sprzedaży art. spożywczych i 2 zł/m2 dla sprzedaży obwarzanków, płatna na konto bankowe wskazane w umowie lub w kasie Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10.

5. Cena wywoławcza.
Dla każdego stanowiska wynosi 8,00 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej w rozdziale I. ust. 1. pkt 4) lit. a), b), za każdy dzień + należny podatek VAT.

II. WARUNKI WYMAGANE OD PRZEDSIĘBIORCÓW.

1. Warunki przystąpienia do przetargu.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorcy, którzy:
1) Złożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.
2) Wnieśli wadium w wysokości 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) w terminie do dnia 11 czerwca 2012 r.
a) Wpłaty wadium dokonywać można:
• w formie gotówkowej w podanej wyżej wysokości, w kasie Wydziału Finansowego UMK, Plac Wszystkich Świętych ¾ (kasa czynna jest w poniedziałki w godz. 9.00 - 16.00 i od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 ) przed upływem terminu do wnoszenia wadium. Dowód wniesienia wadium powinien być przedłożony komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
• w formie przelewu wpłacane w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 czerwca
2012 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Miasta - w przypadku wpłaty wadium przelewem, potwierdzenie dokonania przelewu należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Numer rachunku depozytowego UMK 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667 z dopiskiem „Wpłata wadium - przetarg WSA".
b) Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie przedsiębiorcy z postępowania.
c) Wadium wpłacone przez przedsiębiorcę, który wylicytuje miejsce do prowadzenia handlu ruchomego zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy.
d) W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy przedsiębiorcy wadium nie zostanie zwrócone.
e) Uczestnikom przetargu, którzy nie wylicytują stanowiska handlowego, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku unieważnienia przetargu wadium zostanie zwrócone wszystkim przedsiębiorcom, którzy je wpłacili.

2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.
1) Po otwarciu przetargu jego uczestnik winien:
a) okazać dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (z numerem PESEL),
b) przedłożyć umowę spółki cywilnej jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest
w tej formie,
c) przedłożyć decyzję nadania numeru NIP,
d) przedłożyć odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek rejestrowych),
e) przedłożyć pisemne określenie branży stoiska,
f) przedłożyć dokument potwierdzający wpłatę wadium,
g) okazać dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika, przedłożyć pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy do reprezentowania uczestnika przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez inną osobę,
h) przedłożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz szczegółowych warunków organizacji przetargu i projektu umowy udostępnienia nieruchomości, będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych (według załączonego wzoru).
2) Dokumenty wyżej wymienione muszą być przedstawione w formie oryginału.
UWAGA:
Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia przedsiębiorcy do przetargu.
Przystępujący do przetargu muszą być aktywnymi przedsiębiorcami.

3. Przetarg.
Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym Nr 5/2012 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych z dnia 14 maja 2012 r. na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu (będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych) w dwóch etapach:
Pierwszy etap: kwalifikacja uczestników do drugiego etapu przetargu - do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w ust. 1) i 2) niniejszego rozdziału.
Drugi etap: licytacje ustne, które zostaną przeprowadzone w tym samym dniu, bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.
W trakcie prowadzenia licytacji na sali mogą być obecne tylko osoby uprawnione do udziału w przetargu oraz reprezentujący ich pełnomocnicy.
Miejsca, które nie zostaną wylicytowane oraz te spośród wylicytowanych, w przypadku, których zwycięzcy licytacji nie podpiszą umów w terminie określonym w rozdziale III ust. 2, będą udostępnione w kolejnym przetargu nieograniczonym.

III. ZAWARCIE UMOWY.
Warunki umowy i termin jej podpisania

1. Umowy zostaną zawarte zgodnie z wzorem umowy będącym do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych.
2. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, których wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej posiada status aktywny.
3. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, którzy nie zalegają z zapłatą za korzystanie z terenów Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.
4. Umowy na udostępnienie miejsc pod stoiska handlowe powinny być zawarte w terminie 30 dni od daty przetargu, według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium i utraty prawa do zawarcia umowy.
5. Złożenie w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK w terminie do 3 lipca 2012 r. pozytywnej opinii stoiska, z którego będzie prowadzona sprzedaż, wydanej przez Głównego Plastyka Miasta oraz wymaganych decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. Umowy zawierać będą zobowiązania do ponoszenia opłat wymienionych w rozdziale I ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowi załącznik graficzny z zaznaczonymi miejscami i ich numeracją oraz wzór oświadczenia, którym mowa w rozdz. II ust. 2 pkt 1) lit. h).
2. Szczegółowych informacji udziela Danuta Szumyłowicz - inspektor w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK - al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, tel. 12-616-93-11, w godz. 8.15 - 15.30.
3. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe warunki organizacji przetargu.
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
2. W przypadku wystąpienia wątpliwości komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Przetarg otwiera przewodniczący komisji przetargowej, przedstawia członków komisji,
a następnie przypomina uczestnikom informacje zawarte w rozdziale I ogłoszenia
o przetargu.
Procedura przetargowa
Pierwszy etap - kwalifikacja przedsiębiorców
4. Komisja przetargowa sprawdza dokumenty potwierdzające tożsamość osób uczestniczących w przetargu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), uczestnicy przetargu podpisują listę obecności.
5. Komisja przetargowa dokonuje weryfikacji dokumentów wymaganych do wzięcia udziału w przetargu i kwalifikuje przedsiębiorców do uczestnictwa w licytacji. Wyniki kwalifikacji przedsiębiorców zostają odnotowane w protokole.
6. Przewodniczący komisji przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób oraz nazwy firm, które zostały dopuszczone do udziału w licytacji, a następnie zapoznaje przedsiębiorców dopuszczonych do udziału w licytacji z jej procedurą, informacjami,
o których mowa w rozdziale III ogłoszenia o przetargu oraz skutkami uchylenia się od zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości.
7. Licytacja może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do udziału w licytacji tylko jednego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
Drugi etap - licytacja
8. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej.
9. Zgłaszać wszystkie postąpienia (licytować) mogą przedsiębiorcy osobiście albo ich pełnomocnicy (należycie umocowani do udziału w przetargu).
10. Każde miejsce do prowadzenia handlu ruchomego jest przedmiotem odrębnej licytacji.
11. Licytację kolejnych miejsc handlowych prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.
12. Przewodniczący komisji przetargowej informuje przedsiębiorców, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
13. Postąpienia nie mogą wynosić mniej niż 1,00 zł.
14. Przedsiębiorcy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
15. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny przedsiębiorca biorący udział w licytacji zaoferuje cenę wyższą.
16. Każda licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestniczących w niej przedsiębiorców, jeżeli przynajmniej jeden przedsiębiorca zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
17. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię
i nazwisko osób lub nazwę firmy, która wygrała licytację. Historie postąpień oraz wyniki poszczególnych licytacji zostają odnotowane w protokole.
18. Zgodnie z zapisem rozdziału I. ust. 1. pkt 3) o ogłoszeniu przetargu, przedsiębiorca może wylicytować, co najwyżej, dwa miejsca handlowe.
19. Po przeprowadzeniu licytacji wszystkich miejsc handlowych przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg.
20. Protokół z przeprowadzonego przetargu, podpisany przez wszystkich członków komisji przetargowej, stanowi podstawę zawarcia umów ze zwycięzcami poszczególnych licytacji.

 

 

Załacznik  - OŚWIADCZENIE

Załącznik graficzny - miejsca do prowadzenia handlu ruchomego w Parku Kulturowym Stare Miasto


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
POPIOŁEK TOMASZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2012-05-16
Data publikacji:
2012-05-16
Data aktualizacji:
2012-05-16