Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA O WYDANIU ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA O WYDANIU ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 10.05.2012r., została wydana decyzja nr 3/4/2012, znak: AU-01-3.6740.4.5.2012.KPŁ, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa Al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową odcinka ul. Lema w Krakowie (zadanie 2) o długości 200m; rozbiórka, przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej; przebudowa oraz budowa ekranów akustycznych; rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej; oraz rozbiórka istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym" na działkach nr: 1/85, 1/90 , 1/114, 1/7, 1/19 - obręb 52, Kraków - Nowa Huta; 223/4, 3/1, 2/3, 254, 256, 7/1, 8/1, 9/1, 1/8 - obręb 16, Kraków - Śródmieście; 787, 609/29, 609/10, 592/3, 776, 777, 778, 779, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 593, 709, 697/4, 697/5, 697/2, 697/1, 490/1, 490/2, 489/1, 489/2, 495/22, 495/21, 693/5, 699/4, 699/3, 496/6, 496/5, 497/4, 498/4, 499/8, 499/7, 495/10, 500/2, 501/2, 696/2, 505/14, 693/8, 451/3, 451/9, 448/8, 450/16, 456/4, 457/7, 458, 459/4, 460/6, 493/2, 202/12, 447/9, 592/4, 499/8, 496/8, 497/5, 505/13, 759/2, 451/8, 451/3, 202/20, 495/14, 495/15, 593, 594/1, 779 - obręb 4, Kraków - Śródmieście.

1. Decyzją nr 3/4/2012 zezwolono na realizację inwestycji na ww. działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:
1.1. Działka nr 493/2 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00249185/2 o pow. 0,0011 ha, dzieli się na działki nr:
- 493/3 o pow. 0,0001 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 493/4 o pow. 0,0010 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.2. Działka nr 1/85 obr. 52 Kraków - Nowa Huta objęta KR1P/00214926/5 o pow. 0,5783 ha, dzieli się na działki nr:
- 1/172 o pow. 0,0168 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 1/173 o pow. 0,2235 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 1/174 o pow. 0,3380 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.3. Działka nr 3/1 obr. 16 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00001193/1 o pow. 0,1594 ha, dzieli się na działki nr:
- 3/4 o pow. 0,0199 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 3/5 o pow. 0,1395 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.4. Działka nr 2/3 obr. 16 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00195091/2 o pow. 0,0285 ha, dzieli się na działki nr:
- 2/4 o pow. 0,0007 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 2/5 o pow. 0,0278 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.5. Działka nr 254 obr. 16 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00214001/5 o pow. 0,0323 ha, dzieli się na działki nr:
- 254/1 o pow. 0,0139 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 254/2 o pow. 0,0184 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.6. Działka nr 778 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00003583/6 o pow. 0,0092 ha, dzieli się na działki nr:
- 778/1 o pow. 0,0087 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 778/2 o pow. 0,0005 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.7. Działka nr 777 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta LWH 127 Rakowice o pow. 0,0084 ha, dzieli się na działki nr:
- 777/1 o pow. 0,0047 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 777/2 o pow. 0,0037 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.8. Działka nr 489/1 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00181485/0 o pow. 0,0098 ha, dzieli się na działki nr:
- 489/9 o pow. 0,0073 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 489/10 o pow. 0,0025 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.9. Działka nr 696/2 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00419048/3 o pow. 0,0441 ha, dzieli się na działki nr:
- 696/7 o pow. 0,0372 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 696/8 o pow. 0,0069 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.10. Działka nr 699/4 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00201627/5 o pow. 0,1516 ha, dzieli się na działki nr:
- 699/7 o pow. 0,0028 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 699/8 o pow. 0,1488 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.11. Działka nr 697/4 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00420837/1 o pow. 0,0698 ha, dzieli się na działki nr:
- 697/11 o pow. 0,0039 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 697/12 o pow. 0,0659 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.12. Działka nr 609/29 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00209825/9 o pow. 0,9080 ha, dzieli się na działki nr:
- 609/32 o pow. 0,0091 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 609/33 o pow. 0,8989 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.13. Działka nr 609/10 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00212935/7 o pow. 0,0145 ha, dzieli się na działki nr:
- 609/34 o pow. 0,0057 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 609/35 o pow. 0,0088 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.14. Działka nr 608 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta LWH358 Rakowice o pow. 0,0496 ha, dzieli się na działki nr:
- 608/1 o pow. 0,0350 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 608/2 o pow. 0,0146 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.15. Działka nr 607 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00003584/3 o pow. 0,0638 ha, dzieli się na działki nr:
- 607/1 o pow. 0,0292 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 607/2 o pow. 0,0346 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.16. Działka nr 606 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00292416/7 o pow. 0,0373 ha, dzieli się na działki nr:
- 606/1 o pow. 0,0091 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 606/2 o pow. 0,0282 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.17. Działka nr 605 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta LWH 795 Czyżyny o pow. 0,0396 ha, dzieli się na działki nr:
- 605/3 o pow. 0,0090 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 605/4 o pow. 0,0306 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.18. Działka nr 604 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00194188/2 o pow. 0,0690 ha, dzieli się na działki nr:
- 604/3 o pow. 0,0087 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 604/4 o pow. 0,0603 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.19. Działka nr 603 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta LWH 672 Czyżyny o pow. 0,0667 ha, dzieli się na działki nr:
- 603/3 o pow. 0,0071 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 603/4 o pow. 0,0596 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.20. Działka nr 602 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00016690/3 o pow. 0,0698 ha, dzieli się na działki nr:
- 602/3 o pow. 0,0076 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 602/4 o pow. 0,0622 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.21. Działka nr 601 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00005711/7 o pow. 0,0724 ha, dzieli się na działki nr:
- 601/3 o pow. 0,0104 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 601/4 o pow. 0,0620 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.22. Działka nr 596 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/0038296/1 o pow. 0,0324 ha, dzieli się na działki nr:
- 596/1 o pow. 0,0219 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 596/2 o pow. 0,0105 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.23. Działka nr 595 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00032190/6 o pow. 0,0354 ha, dzieli się na działki nr:
- 595/1 o pow. 0,0104 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 595/2 o pow. 0,0250 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.24. Działka nr 501/2 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00249185/2 o pow. 0,0036 ha, dzieli się na działki nr:
- 501/3 o pow. 0,0004 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 501/4 o pow. 0,0032 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.25. Działka nr 500/2 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00133689/9 o pow. 0,0036 ha, dzieli się na działki nr:
- 500/3 o pow. 0,0010 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 500/4 o pow. 0,0026 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.26. Działka nr 499/8 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00133689/9 o pow. 0,0057 ha, dzieli się na działki nr:
- 499/15 o pow. 0,0009 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 499/16 o pow. 0,0048 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.27. Działka nr 499/7 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00133689/9 o pow. 0,0069 ha, dzieli się na działki nr:
- 499/13 o pow. 0,0015 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 499/14 o pow. 0,0054 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.28. Działka nr 498/4 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00249185/2 o pow. 0,0048 ha, dzieli się na działki nr:
- 498/7 o pow. 0,0008 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 498/8 o pow. 0,0040 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.29. Działka nr 495/22 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00184186/5 o pow. 0,0094 ha, dzieli się na działki nr:
- 495/27 o pow. 0,0013 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 495/28 o pow. 0,0081 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.30. Działka nr 495/21 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00184186/5 o pow. 0,2946 ha, dzieli się na działki nr:
- 495/29 o pow. 0,1848 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 495/30 o pow. 0,0321 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 495/31 o pow. 0,0777 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.31. Działka nr 489/2 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00181485/0 o pow. 0,0473 ha, dzieli się na działki nr:
- 489/6 o pow. 0,0087 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 489/7 o pow. 0,0017 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 489/8 o pow. 0,0369 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.32. Działka nr 460/6 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00275000/3 o pow. 0,0078 ha, dzieli się na działki nr:
- 460/7 o pow. 0,0012 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 460/8 o pow. 0,0066 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.33. Działka nr 8/1 obr. 16 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00011889/0 o pow. 0,0182 ha, dzieli się na działki nr:
- 8/4 o pow. 0,0080 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 8/5 o pow. 0,0102 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.34. Działka nr 256 obr. 16 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00185836/4 o pow. 0,0325 ha, dzieli się na działki nr:
- 256/1 o pow. 0,0155 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 256/2 o pow. 0,0170 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.35. Działka nr 7/1 obr. 16 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00225834/3 o pow. 0,0302 ha, dzieli się na działki nr:
- 7/4 o pow. 0,0146 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 7/5 o pow. 0,0156 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.36. Działka nr 496/5 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00100996/4 o pow. 0,0091 ha, dzieli się na działki nr:
- 496/13 o pow. 0,0007 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 496/14 o pow. 0,0084 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
1.37. Działka nr 496/6 obr. 4 Kraków - Śródmieście objęta KR1P/00160804/0 o pow. 0,0065 ha, dzieli się na działki nr:
- 496/15 o pow. 0,0023 ha - przeznaczona pod rozbudowę drogi
- 496/16 o pow. 0,0026 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,
- 496/17 o pow. 0,0016 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu;

2. Decyzji nr 3/4/2012 postanowieniem z 10.05.2012r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, wymienione w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki wymienione w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 3/4/2012 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

W przypadku, gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę 10.000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości.

Właściwy zarządca drogi jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia w posiadanie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, lub budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, do wskazania lokalu zamiennego. W przypadku, gdy faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie następuje po upływie terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2, właściwy zarządca drogi nie ma obowiązku do wskazania lokalu zamiennego.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-05-16
Data publikacji:
2012-05-17
Data aktualizacji:
2012-05-17