Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska

Ogłoszenie
o konsultacjach społecznych Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019"

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych:

 • Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019", wraz z
 • Diagnozą stanu środowiska miasta Krakowa,
 • Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019.
 1. Z treścią Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019" oraz pozostałymi ww. dokumentami można zapoznać się:
 2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 30 marca 2012 r.:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska Os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
  • ustnie do protokołu w ramach spotkań, wymienionych w pkt. 5,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
 3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krakowa.
 4. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. W ramach udziału społeczeństwa w opracowywaniu wskazanych na wstępie dokumentów przewiduje się zorganizowanie spotkań konsultacyjnych - terminy i miejsca konsultacji

 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2012-02-20
Data publikacji:
2012-02-21
Data aktualizacji:
2012-03-02