Dokument archiwalny
Obwieszczenie ionformujące o możliwości zapoznania się z aktami postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA


WS-04.6220.1.93.2011.GG


ZAWIADOMIENIE

Dotyczy prowadzonego postępowania na wniosek spółki KRAK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o. (ul. Półłanki 78, 30-740 Kraków), działającej przez Pełnomocnika Panią Agnieszkę Kotarba, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Gospodarowanie, zbieranie, odzysk, przetwarzanie i magazynowanie odpadów na działce nr 320/2 obr. 106 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Półłanki 78 w Krakowie".

Zgodnie z 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej cyt. jako: Kpa ) zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 503 od poniedziałku do piątku
w godzinach: 730 -1530.
Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.
Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska w wyżej wspomnianych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na w/w adres.
Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".


Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 24 stycznia 2012r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-24
Data publikacji:
2012-01-24
Data aktualizacji:
2012-01-24