Dokument archiwalny
INFORMACJA DLA NIEKTÓRYCH OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Z TYTUŁU REZYGNACJI Z ZATRUDNIENIA W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ SPRAWOWANIA OPIEKI NAD NIEPEŁNOSRAWNYM DZIECKIEM

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 295, poz. 1746) w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun fatyczny dziecka to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie) mające ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr. 139, poz. 992, z poźn. zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W celu uzyskania pomocy finansowej należy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.. złożyć wniosek o jej przyznanie.

Wniosek składa się w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa w lokalizacjach:

• ul. Stachowicza 18, pn - pt. w godz. 7.40-18.00,
• os. Handlowe 1, pn - pt. w godz. 7.40-15.30,

Wniosek stanowi załącznik do procedury SO-8 i jest dostępny w ww. lokalizacjach.

W przypadku, gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznane zostanie po dniu 31 stycznia 2012 r., wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpoznania.

Wysokość pomocy finansowej wynosi 100,00 zł miesięcznie.

Pomoc wypłacona zostanie w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Program realizowany jest do 31 marca 2012 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ŻĄDŁO JAN - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BARBARA TALIK
Data wytworzenia:
2012-01-03
Data publikacji:
2012-01-03
Data aktualizacji:
2012-01-03