Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.66.2011.PD


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji


1. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15  grudnia 2011 r.  znak WS-04.6220.1.66.2011.PD dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z garażami podziemnymi, parkingami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną - zlokalizowana na działkach nr 214, 215, 216 obr. 31 j.ew. Krowodrza przy ul. Pękowickiej w Krakowie".
Decyzja ta została wydana na wniosek spółki KRAKÓW-PD (ul. Chodkiewicza 11, 02-525 Warszawa), reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Prokopowicz.
Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznawać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 503 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 - 15.30.

2. Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 15 grudnia 2011 r.  znak WS-04.6220.1.66.2011.PD dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z garażami podziemnymi, parkingami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną - zlokalizowana na działkach nr 214, 215, 216 obr. 31
j.ew. Krowodrza przy ul. Pękowickiej w Krakowie", w wyniku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku spółki KRAKÓW-PD (ul. Chodkiewicza 11, 02-525 Warszawa), reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Prokopowicz.
Z treścią decyzji można zapoznawać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 503 w godzinach: poniedziałek - piątek:
7.40 - 15.30.
Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska UMK, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa).

Obwieszczenie nastąpiło dnia 15 grudnia 2011 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2011-12-15
Data publikacji:
2011-12-15
Data aktualizacji:
2011-12-15