Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

BGN.6740.1.4.2011

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Na podstawie art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zm.), że na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Panią Donatę Gazda złożony w dniu 16.05.2011r. w Urzędzie Miasta Krakowa, następnie przesłany przez Wojewodę Małopolskiego postanowieniem WI.IX.7820-1-15-11 z dnia 27.05.2011r. do rozpatrzenia Staroście Wielickiemu oraz zmieniony i uzupełniony w dniu 15.07.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą:
„Budowa drogi publicznej - projektowanej ulicy klasy L na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łokietka w HM 0+00 do skrzyżowania z rozbudowywaną ul. Pękowicką w HM 1+43,21 wraz z budową zjazdów oraz rozbudową drogi gminnej klasy L - ulicy Pękowickiej od skrzyżowania z projektowaną ulicą HM 0+00 do hm 1+45,00; wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, - oświetleniem, odwodnieniem, oraz przebudową kolidującej infrastruktury."

Inwestycja projektowana jest na działkach nr: 1, 109/1 (109/8), 108/2 (108/13, 108/14), 108/1(108/10, 108/11), 107 (107/1, 107/3), 105 (105/1, 105/3), 106 (106/1), 104/1 (104/3), 104/2, 103 (103/1), 97(97/1), 96/1 (96/3), 94/2 (94/3), 93 (93/1), 90 (90/1), 191/1, 188/1 (188/3), 187/1 (187/3), 185/1, 183/3, 182/1 (182/3), 181 (181/2), 119 obręb 31 Kraków Krowodrza, 1064/1, 1064/2, 1085 obręb 33 Kraków Krowodrza (w nawiasach podano numery działek powstałe w wyniku projektowanego podziału).

Jednocześnie zostało wydane postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym w zakresie jego kompletności.


Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 k.p.a., mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przez wnioskodawcę oraz składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia, w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-07-28
Data publikacji:
2011-07-28
Data aktualizacji:
2011-07-28