Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU-01-2-MUR.736-30/10 Kraków, dnia 20.01.2011r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 11.01.2011r., została wydana decyzja nr 2/4/2011, znak: AU-01-2-MUR.736-30/10, o zezwoleniu na realizację drogi pn.: „Rozbudowy ul. Turniejowej na odcinku od ul. Gromady Grudziąż (km lokalny 0+000,00) do
ul. Łapanowskiej (km lokalny 0+167,90) w Krakowie jako drogi gminnej klasy dojazdowej „KD" wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i przebudową wjazdów i ogrodzeń" - na działce nr 334/1 obr. 48 jednostka ewidencyjna Kraków - Podgórze; 91, 271/30, 48/8 obr. 63 jednostka ewidencyjna Kraków - Podgórze oraz na częściach działek ewidencyjnych nr: (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję) 355(355/1), 354(354/1), 353(353/1), 352/2(352/4), 347/1(347/5), 347/2(347/3), 346(346/1) obr. 48 j. ew. Kraków - Podgórze; 92/16(92/19), 92/15(92/17), 90/2(90/6), 90/1(90/4), 271/13, 268 i 48/9 obr.63 j. ew. Kraków - Podgórze.

1. Decyzją nr 2/4/2011 zezwolono na realizację drogi na w/w działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

• Działka nr 355 obręb 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KW 22557 o pow. 0.0704 ha, dzieli się na działki:
- nr 355/1 o pow. 0.0037 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 355/2 o pow. 0.0667 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 354 obręb 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00004712/7 o pow. 0.0712 ha, dzieli się na działki:
- nr 354/1 o pow. 0.0035 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 354/2 o pow. 0.0677 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 353 obręb 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00009865/9 o pow. 0.0727 ha, dzieli się na działki:
- nr 353/1 o pow. 0.0039 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 353/2 o pow. 0.0688 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 352/2 obręb 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00075850/4 o pow. 0.0756 ha, dzieli się na działki:
- nr 352/5 o pow. 0.0024 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 352/6 o pow. 0.0732 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 347/1 obręb 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00074752/0 o pow. 0.0701 ha, dzieli się na działki:
- nr 347/5 o pow. 0.0015 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 347/6 o pow. 0.0686 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 347/2 obręb 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00064420/1 o pow. 0.0702 ha, dzieli się na działki:
- nr 347/3 o pow. 0.0015 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 347/4 o pow. 0.0687 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 346 obręb 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00007934/0 o pow. 0.0725 ha, dzieli się na działki:
- nr 346/1 o pow. 0.0017 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 346/2 o pow. 0.0708 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 92/16 obręb 63 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00211735/8 o pow. 0.0505 ha, dzieli się na działki:
- nr 92/19 o pow. 0.0025 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 92/20 o pow. 0.0480 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 92/15 obręb 63 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00202408/1 o pow. 0.0487 ha, dzieli się na działki:
- nr 92/17 o pow. 0.0003 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 92/18 o pow. 0.0484 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 90/2 obręb 63 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00062703/5 o pow. 0.0630 ha, dzieli się na działki:
- nr 90/6 o pow. 0.0026 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 90/7 o pow. 0.0604 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 90/1 obręb 63 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00030876/5 o pow. 0.1493 ha, dzieli się na działki:
- nr 90/4 o pow. 0.0054 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 90/5 o pow. 0.1439 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu

2. W decyzji nr 2/4/2011 ograniczono korzystanie stanie i wyrażono zgodę na wejście w teren celem przebudowy uzbrojenia terenu kolidującego z planowaną drogą na niżej wymienionych nieruchomościach znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi drogę

Położonych w jednostce ewidencyjnej Kraków-Podgórze obręb 48:
• Działka nr 352/5 powstała z podziału działki nr 352/2 objętej KW 75850 - celem niezbędnej przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej (pow. 54,49m2),
• Działka nr 352/3 objętej KW 75850 - celem niezbędnej przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej (pow. 4,21m2),
Położonych w jednostce ewidencyjnej Kraków-Podgórze obręb 63:
• Działka nr 90/7 powstała z podziału działki nr 90/2 objętej KR1P/00062703/5- celem niezbędnej przebudowy przyłącza elektroenergetycznego (pow. 36,22m2)
na czas realizacji w/w robót.


Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, wymienione w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki wymienione w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 2/736/10 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2011-02-23
Data publikacji:
2011-02-23
Data aktualizacji:
2011-02-23