Dokument archiwalny
Otwarty konkursu ofert w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”


OTWARTY KONKURS OFERT 2011

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym":

l.p. nazwa zadania publicznego planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania
1 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 800 000 zł
1a Profilaktyka uniwersalna i selektywna - zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży 200 000 zł
1b Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód 100 000 zł
1c Edukacja publiczna - kampanie społeczne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 100 000 zł
1d
Konferencje i warsztaty dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 100 000 zł
1e Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią 100 000 zł
1f Przeciwdziałanie narkomanii 200 000 zł

Zasady przyznawania dotacji:
1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
3. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
4. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Komisje konkursowe proponują wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria, określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
7. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania lub powierzenia realizacji zadania publicznego.
8. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
9. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
10. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z którymi Wydział Spraw Społecznych UMK zawrze umowę na realizację zadania publicznego, mogą zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, niebędącymi stronami umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego.
11. W przypadku, gdy organizacja otrzymała dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Wydział Spraw Społecznych oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępuje od jego realizacji.
12. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
13. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Spraw Społecznych w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
16. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
17. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje sie do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 14.
18. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
19. Z wykonania zadania, objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, organizacja sporządza sprawozdanie w formie określonej w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Termin i warunki realizacji zadań:

l.p. nazwa zadania publicznego termin realizacji zadania warunki realizacji zadania
1a
Profilaktyka uniwersalna i selektywna - zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży 02.05.2011r.-31.12.2011r.
Realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) i selektywnym (dla grup zwiększonego ryzyka) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym;
1b Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód 02.05.2011r. -31.12.2011r.
Wdrażanie projektów profilaktyczno-interwencyjnych, skierowanych do osób eksperymentujących z różnymi środkami psychoaktywnymi i uzależnionych (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód);
1c

Edukacja publiczna - kampanie społeczne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

02.05.2011r. -31.12.2011r.
Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców Krakowa;
1d Konferencje i warsztaty dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 02.05.2011r. -31.12.2011r.
Organizowanie konferencji i warsztatów, zwiększających kompetencje osób pracujących w obszarze profilaktyki i terapii oraz prowadzenie szkoleń adresowanych do wybranych grup odbiorców, mających na celu minimalizowanie szkód społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych;
1e
Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią
02.05.2011r.-31.12.2011r.
Wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny;
1f
Przeciwdziałanie narkomanii
02.05.2011r.-31.12.2011r.
Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych dla wszystkich oraz korekcyjno-pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych.

Termin składania ofert:
na realizację wskazanych zadań publicznych upływa z dniem 15 marca 2011 r. o godz. 15:00. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach wyłącznie
w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 107
z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Oferty rozpatrzone zostaną do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert.
2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
a) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
b) złożenie oferty po terminie;
c) złożenie oferty bez wymaganych załączników;
d) złożenie oferty w niewłaściwy sposób (niezgodnie z ogłoszeniem konkursu, tj. np. przesłanie faksem, drogą elektroniczną, drogą pocztową);
e) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;
f) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
g) złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;
h) złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu działania;
i) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z zapisami statutu
i aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Komisje konkursowe dokonują oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 3279/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji w roku 2011 zadań publicznych określonych w załączniku
nr 1 do Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011 oraz regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych.
4. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert komisje sporządzają listę ofert spełniających wymogi formalne oraz listę ofert niespełniających wymogów formalnych.
5. Komisje konkursowe po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne dokonują ich oceny pod względem merytorycznym na podstawie karty oceny merytorycznej, której wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
6. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - od 0 pkt do 5 pkt,
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - od 0 pkt do 5 pkt,
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne - od 0 pkt do 5 pkt,
4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy) - od 0 pkt do 5 pkt,
5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków - od 0 pkt do 5 pkt,
6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - od 0 pkt do 5 pkt.
7. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzja o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona.


Gmina Miejska Kraków przeznaczyła w latach 2009-2010 następujące środki na realizację ww. zadań publicznych:

1. Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,  wysokość dotacji :
2009 rok   -  600 000,00 zł,   2010 rok   -  600 000,00 zł .

Nabór do prac w komisji konkursowej:

1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
2. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
3. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując sie przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs ofert.
4. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
4) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
6) zgłoszą swoja kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3279/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji w roku 2011 zadań publicznych określonych w załączniku nr 1 do Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011 oraz regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata.
5. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 8 marca 2011 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, pokój nr 107.

Informacje dodatkowe:
Tekst Zarządzenia Nr 3279/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji w roku 2011 zadań publicznych określonych w załączniku nr 1 do Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.), na rok 2011 oraz regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych, obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania oraz uchwała Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011 dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: https://www.bip.krakow.pl/, na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://ngo.krakow.pl/, a także w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 , pokój nr 107 (tel. 12 616-78-03) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

Załączniki:
FORMULARZ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
FORMULARZ SPRAWOZDANIA
Zarządzenie PMK w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert
Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert
Regulamin powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych
Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisjach konkursowych
Zgoda na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej
Oświadczenie o braku konfliktu interesów
Wzór karty oceny formalnej ofery
WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2011-02-21
Data publikacji:
2011-02-22
Data aktualizacji:
2011-02-22