Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AU-01-3-KPŁ.736-14/10 Kraków, dnia 16.07.2010


O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn.zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 02.06.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Niedziałkowską, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - ul. Centralna 53 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.: „Budowa przedłużenia ulicy Podgórskiej, wraz z kanalizacją opadową i oświetleniem ulicznym - II etap inwestycji" - jako drogi powiatowej o parametrach drogi lokalnej na działkach ewidencyjnych nr: 270/46 i 298/16 w obrębie nr 17 jedn. ewid. Kraków - Śródmieście.
Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście obręb 16:
• Działka 270/46, dzieli się na działki nr: 270/54, 270/55 i 270/56
• Działka 298/16, dzieli się na działki nr: 298/17, 298/18

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia zarówno w formie pisemnej jak i ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1, telefon: (012) 616 81 00.
Godziny przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 800 do 1500.

Właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie w/w decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej niniejsze zawiadomienie wysyła się na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-15
Data publikacji:
2010-07-15
Data aktualizacji:
2010-07-15