Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG_2010-06-04)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od 27.05.2010 r. do 17.06.2010 r.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący boks garażowy Nr B-2 położony w budynku w os. Zgody Nr 8 o powierzchni użytkowej 6,69 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 13 grudnia 2101 r. udziału wynoszącego 2/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 168 o powierzchni 0,0926 ha, położonej w obrębie 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00078458/7.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808, 12 6169 809 w godzinach pracy urzędu.

od 28.05.2010 r. do 17.06.2010 r.
- nieruchomości oznaczonych jako:
1. niezabudowane działki ewidencyjna nr: 81/3 o pow. 0,0050 ha, 189/10 o pow. 0,0708 ha, 83/2 o pow. 0,0269 ha i 83/1 o pow. 0,0241 ha położone w obrębie 65 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Cechowej, przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby prawnej.
2. zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr 231/15 o pow. 0,0879 ha, położonej przy ul. Podgórki Tynieckie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział I Cywilny sygn. akt I C 85/10 z dnia 01.04.2010 r.

od 29.05.2010 r. do 18.06.2010 r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1176/2010 z dnia 25 maja 2010r.

od 31.05.2010 r. do 20.06.2010 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. działka nr 8 i część działki nr 4 obręb 22-Śródmieście, na cele: skład/produkcja, droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 40/3, obręb 8-Podgórze, na cel: garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.
3. część działki nr 208/77, obręb 50-Podgórze, na cel: garaż, oraz udział wynoszący 1/15 w części działki nr 208/77 na cel droga dojazdowa, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 203/23, obręb 44-Krowodrza, na cele: 10 miejsc postojowych (parking, miejsca postojowe), zieleń miejska (rolniczy), rekreacyjny (rekreacyjno - sportowo - kulturalny) z montażem prostych urządzeń zabawowych, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. część działki nr 1/12, obręb 33- Podgórze, na cele: skład oraz dojście do niego (droga dojazdowa), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujące:
• zabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 538/8 o powierzchni 0,6009 ha, objętą KW KR1P/00201894/7, położoną w obrębie 40, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Tetmajera, na której zgodnie z decyzją Nr AU-2/7331/1799/07 z dnia 13.06.2007 r. o ustaleniu warunków zabudowy może zostać wybudowany zespół domów jednorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach,
• niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 148/2 o powierzchni 0,2196 ha, położoną w obrębie 37 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, u zbiegu ulic Deszczowej i Gen. Karaszewicza - Tokarzewskiego, objętą KW KR1P/00201589/6, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Branice - Dwór" położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 5MN,
• niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w obrębie 83, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęte KW KR1P/00071532/1, oznaczone nr działek 3/2 o powierzchni 0,0908 ha, 3/3 o powierzchni 0,0685 ha, 3/4 o powierzchni 0,0625 ha, 3/5 o powierzchni 0,0622 ha, 3/6 o powierzchni 0,0620 ha, 3/7 o powierzchni 0,0616 ha, 3/8 o powierzchni 0,0611 ha, 3/9 o powierzchni 0,0602 ha, które zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny Południe" położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN.18,
• garaż oznaczony Nr G-1 położony w budynku przy ul. Friedleina 28 c, o powierzchni użytkowej 15,84 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 6/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 113/2 o powierzchni 0,0740 ha, położonej w obrębie 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej KW KR1P/00074966/3.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazami, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.


Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3 /4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

od 27.05.2010 r. do 16.06.2010 r.
- nieruchomości położonych przy ul. Krakowskiej 43 i ul. Skawińskiej 4 w Krakowie, stanowiących w 23/1000 częściach własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do podziału fizycznego w celu zniesienia współwłasności zgodnie z zarządzeniem Nr 1173/2010 z dnia 25 maja 2010 r.
Bliższe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, pok. 104.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-06-04
Data publikacji:
2010-06-04
Data aktualizacji:
2010-06-04