Dokument archiwalny
„Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych lub nieruchomości zabudowanej”

 

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie - Plac Wszystkich Świętych 3/4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych lub nieruchomości zabudowanej"

W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 984/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości.


Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia tj. wydania nieruchomości Kupującemu: nie później niż 30.11.2010 roku.

Przedmiot zamówienia:

1. Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym lub prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej.


2. Zamawiający zainteresowany jest nieruchomościami położonymi w obrębie granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, z wyłączeniem budynków zlokalizowanych wewnątrz strefy określonej zapisami § 7 uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXIV/289/07 z dnia 24.10.2007 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy miejskiej Kraków na lata 2007-2012.


3. Zamawiający zainteresowany jest nieruchomościami lokalowymi o powierzchniach użytkowych: od 25 m2 do 65 m2 .


Wyklucza się oferty obejmujące mniej niż 3 nieruchomości lokalowe w jednym budynku.


Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa przy
ul. Wielopole 17 a w Krakowie - nie później niż do dnia 15.07.2010 roku do godz. 15.00.

Ze specyfikacją zawierającą szczegółowe warunki zamówienia można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub odebrać w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17 a, pok. 101.

 

 

Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz oferty - Budynek
Formularz oferty - Lokale
Ogólne warunki umowy - Budynek
Ogólne warunki umowy - Lokale mieszkalne
Standard wykończenia budynku
Standard wykończenia lokali mieszkalnych
Specyfikacja

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-05-24
Data publikacji:
2010-05-24
Data aktualizacji:
2010-08-13