Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o korekcie zakresu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

AU-02-1-AWK.5550-36/08 Kraków, dnia 22.01.2010 r.

OBWIESZCZENIE o korekcie zakresu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 08.09.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Panią Danutę Witkowską, w sprawie ustalenia lokalizacji drogi dla zamierzenia pn.: „Rozbudowa ul. Narvik w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia" - na działkach ewidencyjnych, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (oznaczonych pogrubieniem), nr 345/1, 348/23, 400/2, 401/2, 402/5, 403/4, 447/7, 448/2, 458/2, 459/1, 647/1, 402/3, 651/1, 641/3, 652/2, 344/26 oraz 642/1 (po rozdzieleniu ciał hipotecznych działka nr 642/4) położonych w obrębie nr 68 jedn. ewid. Kraków - Podgórze.

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmował zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości tj.:
 działki nr 345 na działki nr 345/1 i 345/2,
 działki nr 348/18 na działki 348/23 i 348/24,
 działki nr 400/1 na działki nr 400/2 i 400/3,
 działki nr 401/1 na działki nr 401/2 i 401/3,
 działki nr 402/4 na działki nr 402/5 i 402/6,
 działki nr 403/3 na działki nr 403/4 i 403/5,
 działki nr 447/2 na działki nr 447/7 i 447/8,
 działki nr 448/1 na działki nr 448/2 i 448/3,
 działki nr 458/1 na działki nr 458/2 i 458/3,
 działki nr 459 na działki nr 459/1 i 459/2
położnych w obrębie nr 68 jedn. ewid. Kraków - Podgórze.

W dniu 10.08.2009 r. Pani Danuta Witkowska - pełnomocnik działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, dokonała korekty zakresu wniosku o ustalenie lokalizacji drogi, wskutek której zakres wniosku rozszerzono o podziały następujących działek drogowych: nr 641/3, 642/4, 647/2, 651/1, 652/2 położnych w obrębie nr 68 jedn. ewid. Kraków - Podgórze.

Ponadto informuje się, iż wskutek rozdzielenia ciał hipotecznych działka nr 642/1 położona w obrębie nr 68 w Krakowie-Podgórzu podzieliła się na działki nr 642/3 i 642/4, natomiast działka nr 647/1 położona w obrębie nr 68 w Krakowie-Podgórzu podzieliła się na działki 647/2 i 647/3.

W związku z powyższym, po wprowadzonej korekcie, wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji drogi obejmuje zamierzenie pn.: „Rozbudowa ul. Narvik w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia" - na działkach ewidencyjnych, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (oznaczonych pogrubieniem), nr 345/1, 348/23, 400/2, 401/2, 402/5, 403/4, 447/7, 448/2, 458/2, 459/1, 402/3, 344/26, 641/4, 642/5, 647/4, 651/2, 652/6 położonych w obrębie nr 68 jedn. ewid. Kraków - Podgórze.

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości tj.:
 działki nr 345 na działki nr 345/1 i 345/2,
 działki nr 348/18 na działki 348/23 i 348/24,
 działki nr 400/1 na działki nr 400/2 i 400/3,
 działki nr 401/1 na działki nr 401/2 i 401/3,
 działki nr 402/4 na działki nr 402/5 i 402/6,
 działki nr 403/3 na działki nr 403/4 i 403/5,
 działki nr 447/2 na działki nr 447/7 i 447/8,
 działki nr 448/1 na działki nr 448/2 i 448/3,
 działki nr 458/1 na działki nr 458/2 i 458/3,
 działki nr 459 na działki nr 459/1 i 459/2,
 działki nr 641/3 na działki nr 641/4 i 641/5,
 działki nr 642/4 na działki nr 642/5 i 642/6,
 działki nr 647/2 na działki nr 647/4 i 647/5,
 działki nr 651/1 na działki nr 651/2 i 651/3,
 działki nr 652/2 na działki nr 652/6 i 652/7
położnych w obrębie nr 68 jedn. ewid. Kraków - Podgórze.

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Przyjmowanie stron odbywa się:
W poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. od 8.00 do 15:00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-01-22
Data publikacji:
2010-01-22
Data aktualizacji:
2010-01-22