Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

AU - 02-1-JKK.7331-2737/09 Kraków, dnia 22.12.2009 r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 23.11.2009 r.

zostało wszczęte na wniosek Gminy Miejskiej Kraków - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków, działającej przez pełnomocnika Panią Dyrektor Renatę Stępień-Huptyś

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Rozbudowa zespołu szkół muzycznych na cele dydaktyczne (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, sala koncertowa, stołówka), zlokalizowanych przy ul. Basztowej 6-8 w Krakowie, na działkach nr 66/2 i 66/3 obr. 119 Kraków - Śródmieście oraz infrastruktury technicznej wewnętrznej wraz z infrastrukturą zewnętrzną - w tym przebudową stacji trafo nr 1219 - w granicy obszaru wniosku na działkach drogowych nr 178/1 obr. 119 Kraków-Śródmieście (ul. Sereno Fenna) oraz nr 180/5 obr. 119 Kraków-Śródmieście i nr 615/3 obr. 1 Kraków Śródmieście (ul. Basztowa).

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pok. 10,11( parter)

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-12-24
Data publikacji:
2009-12-24
Data aktualizacji:
2009-12-24