Dokument archiwalny
I edycja konkursu ofert pod nazwą Program Pomocy Lokatorom.

Informujemy oferentów, iż w związku z umieszczeniem na elewacji budynku reklamy wielkoformatowej, okna lokalu przy Al. Krasińskiego 4/8 będą przesłonięte przez 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejny okres) prześwitującą siatką winylową zadrukowaną grafiką reklamową. Środki uzyskane z ekspozycji reklamy Wspólnota Mieszkaniowa zamierza przeznaczyć na remont budynku.

 

o konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które:

 • były najemcami lokali stanowiących własność osób fizycznych, na podstawie umowy najmu, której pierwotną podstawą był tytuł prawny wydany przez odpowiedni organ lub sąd w związku z okolicznością, która miała miejsce przed dniem 12 listopada 1994 roku oraz w oparciu o skierowanie do zawarcia umowy najmu wydane przez organ reprezentujący Gminę Miejską Kraków (tzw. przydziały na podstawie decyzji administracyjnej),
 • utraciły tytuł prawny wskutek trzyletniego wypowiedzenia
  do dnia 31 sierpnia 2009 roku;
 • wypowiedzenie umowy najmu spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
 • osiągnęły średni miesięczny dochód nie przekraczający następujących kwot:
  Wielkość rodziny Niski dochód (miesięcznie netto)
  Gospodarstwo jednoosobowe 2.362,85 zł
  (350 % najniższej emerytury)
  Gospodarstwo wieloosobowe 1.687,75 zł
  (250 % najniższej emerytury)
 • zaoferują zapłatę stawki czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
  w wysokości wyższej niż 7,87 zł;
 • złożą oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie
  i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

 

Do konkursu ofert dopuszcza się również osoby, które utraciły tytuł prawny wskutek trzyletniego wypowiedzenia, spełniające przedstawione powyżej kryteria a otrzymały lokal mieszkalny z zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w przypadku zobowiązania się do spełnienia następujących przesłanek:

 • rozwiązania umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu i opuszczenia w/w lokalu,
 • wymeldowania wszystkich osób zameldowanych w tym lokalu,
 • wykonania prac obciążających najemcę, w związku z opuszczeniem dotychczas zajmowanego lokalu, określonych w art. 6e ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków,
 • podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

W przypadku, gdy przeprowadzona weryfikacja wykaże, iż czynsz oraz inne opłaty za używanie lokalu uzyskanego w wyniku konkursu ofert przekroczyłyby 50 % miesięcznych dochodów rodziny oferenta, dopuszcza się odmowę przyjęcia oferty.

Lokal mieszkalny zostanie wynajęty tej osobie, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu oraz spełni pozostałe wymogi konkursu ofert.


Druki ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom są dostępne w siedzibie
Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a - Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub w Internecie pod adresem https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/komunikaty/65222

Oferent składający ofertę powinien w szczególności dołączyć do niej następujące dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu upływu trzyletniego wypowiedzenia umowy najmu,
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach w 2008 roku wszystkich pełnoletnich osób objętych ofertą (tj. oferenta oraz osoby zameldowane z nim na pobyt stały oraz czasowy),
 3. w przypadku uzyskiwania w 2008 r. dochodów z tytułu świadczeń rodzinnych lub pomocy społecznej - zaświadczenia z Wydziału Świadczeń Socjalnych UMK lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. tytuł prawny do lokalu,
 5. wypowiedzenie umowy najmu.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość żądania dodatkowych dokumentów.

W przypadku, gdy wymagane dokumenty znajdują się już w aktach sprawy prowadzonej przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, nie istnieje konieczność ponownego ich składania, z wyłączeniem sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zaktualizowania tych dokumentów.

W celu wyeliminowania sytuacji braku zgodności oferty z wymogami konkursu oraz braku kompletności złożonej dokumentacji, ofertę - przed jej złożeniem - mogą sprawdzić pod względem formalnym pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa
(pokój nr 111 przy ul. Wielopole 17a - I Piętro, w godzinach pracy UMK).

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
(012) 616-82-24.

Oferty składane są przez oferentów w zamkniętych kopertach oznaczonych „Konkurs ofert - Program Pomocy Lokatorom" w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a, (Punkt Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres,
do dnia 10 listopada 2009 roku.

Podstawa prawna:


1. § 13 ust. 6 uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków,
2. § 7 uchwały Nr XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2007 - 2012",
3. Zarządzenie Nr 2014/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia Programu Pomocy Lokatorom.
4. Zarządzenie Nr 2015/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom.

 

Załączniki:
PPL Ogłoszenie
Oferta
Oświadczenie
Regulamin
Wykaz lokali

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA NOWAK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-09-28
Data publikacji:
2009-09-28
Data aktualizacji:
2009-11-09