Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

AU - 02-1-JKK.7331-1808/09 Kraków, dnia 01.09.2009 r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 31.07.2009 r.

zostało wszczęte na wniosek Gminy Miejskiej Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej, 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10, działającej przez pełnomocników Pana Miłosza Jakubowskiego i Pana Wojciecha Wokana

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa krytego basenu podpiwniczonego wraz z przebudową i rozbudową istniejących obiektów na cele sportowo-rekreacyjne, budowa basenów odkrytych, garaży podziemnych wraz z wjazdami z ul. Eisenberga, ul. Supniewskiego, ul. Wyrwińskiego, ul. Grunwaldziekj oraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną na działkach nr 104/3, 104/2, 472/1, 473/2, 466, 471/3 obr. 5 Śródmieście, przy ul. Eisenberga w Krakowie"

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pok. 10,11( parter)

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-09-02
Data publikacji:
2009-09-02
Data aktualizacji:
2009-09-02