Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG_2009.08.07)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

od 22.07.2009 r. do 11.08.2009 r.
 obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiące załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa:
1. Nr 1547/2009 z dnia 14 lipca 2009r.,
2. Nr 1549/2009 z dnia 14 lipca 2009r.,
3. Nr 1551/2009 z dnia 14 lipca 2009r.,
4. Nr 1552/2009 z dnia 14 lipca 2009r.

od 29.07.2009 r. do 18.08.2009 r.
 nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 43/34 o pow. 68 m2, obręb 5 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Miśnieńskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 obejmujący nieruchomość lokalową oznaczoną nr 17 A znajdującą się w domu wielomieszkaniowym położonym przy Rynku Kleparskim 4 w Krakowie, której udział w wysokości 1/4 części został przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu,
 nieruchomości położonej przy ul. Księcia Józefa 123b w Krakowie - udziału w 1/16 części - przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),
 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. działkę nr 77/11, obr. 41-Krowodrza, na cel: urządzenie i użytkowanie jako droga dojazdowa/dojście, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 64/1, działkę nr 64/2, obręb 107 - Podgórze, na cele: garaż, droga dojazdowa, mieszkalny, wraz z zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego, zieleń (rolniczy), podwórze, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 35/3, obręb 28 - Podgórze, na cel: zieleń (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
oraz stanowiącej własność Skarbu Państwa podlegającej komunalizacji z mocy prawa, obejmujący część działki nr 91/5 obr. 94-Podgórze, na cele: dojścia i drogi dojazdowe do posesji, zieleń (rolniczy) oraz śmietnik (wiata śmietnikowa), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 2 pozycje na wykazie,
 obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców:
1. wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1660/2009 z dnia 24 lipca 2009r.,
2. wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1661/2009 z dnia 24 lipca 2009r.


od 30.07.2009 r. do 19.08.2009 r.
 obejmujący części udziałów w nieruchomości gruntowej przynależnych do lokali nr 8 oraz 9 położonych w budynku na os. Sportowym 1 w Krakowie, powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych budynku, przeznaczonych do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 25.06.2102r.

od 31.07.2009 r. do 20.08.2009 r.
 nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 466/7 o powierzchni 29 m2, położona w obrębie 49 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Malborskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 06.07.2094r. części udziału w nieruchomości gruntowej przynależnej do części lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Fabrycznej 25 powstałej w wyniku adaptacji części wspólnych budynku oraz wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego ustanowionego na udziałach w nieruchomości gruntowej,
 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży:
1. jako działka nr 67/29 o pow. 0,4523 ha obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej na os. Niepodległości 8,
2. jako działka nr 78/3 o pow. 0,9003 ha obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej na os. Albertyńskim 38,
na rzecz współużytkowników wieczystych, tj.: Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria" i osób fizycznych.

od 03.08.2009 r. do 23.08.2009 r.
 nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 348/5 o pow. 21 m2, obręb 9 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Fatimskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

od 04.08.2009 r. do 24.08.2009 r.
 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. część działki nr 2/4 obr. 22 Śródmieście, na cel: ogródek działkowy (rolniczy),
2. część działki nr 73/4 obr. 42 Nowa Huta, na cel: garaż i droga dojazdowa,
na rzecz osób wymienionych w wykazach, 1 pozycja na każdym wykazie,

od 05.08.2009 r. do 25.08.2009 r.
 nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/52 o powierzchni 0,0047 ha, położona w obrębie 40 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Batalionów Chłopskich, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o nr: 188/32 i 188/18.

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3 /4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach::

od 30.07.2009 r. do 19.08.2009 r.
 obejmujący udział Skarbu Państwa wynoszący 64/320 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przy ul. Królewskiej nr 6 w Krakowie, oznaczonej nr działki 324 o powierzchni 0,0450 ha, położonej w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00126725/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 012 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
 dotyczący części (o powierzchni 0,0165 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 753/2, o całkowitej powierzchni 0,1824 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie,
 nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 807/14 o pow. 0,0338 ha obręb 2 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego VERONA BUILDING Sp. z o.o.
 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany z Gminą Miejską Kraków, dot.:
a) zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 59/13 o pow. 0.1130 ha obręb 8 jednostka ewidencyjna Śródmieście obj. księgą wieczystą KR1P/00243760/5, położonej w Krakowie przy ul. Kamiennej,
b) udziału wynoszącego 1/25 część we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 118/1 o pow. 0.1286 ha obręb 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście obj. księgą wieczystą KR1P/00075170/3, zabudowanej budynkiem nr 7 położonym w Krakowie przy Al. Pokoju.
c) niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych nr: 55/28 o pow. 0.1180 ha, 55/19 o pow. 0.1313 ha, 55/22 o pow. 0.1258 ha, 55/26 o pow. 0.1174 ha, 55/10 o pow. 0.1131 ha, 55/11 o pow. 0.0972 ha, 55/12 o pow. 0.0738 ha obręb 32 jednostka ewidencyjna Krowodrza obj. księgą wieczystą KR1P/00211007/6, położonej w Krakowie przy ul. Jęczmiennej,
d) niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych nr: 14/1 o pow. 0.0969 ha, 14/9 o pow. 0.1010 ha, 14/13 o pow. 0.0536 ha, 14/14 o pow. 0.0575 ha, 14/15 o pow. 0.0577 ha, 14/16 o pow. 0.0773 ha, 14/17 o pow. 0.0598 ha, 14/19 o pow. 0.0634 ha, 14/20 o pow. 0.0674 ha, 14/21 o pow. 0.0589 ha, 26/2 o pow. 0.1367 ha, 9/2 o pow. 0.0676 ha, 14/22 o pow. 0.0149 ha, 14/7 o pow. 0.2504 ha, 2/1 o pow. 0.0902 ha, 22/1 o pow. 0.5697 ha obręb 40 jednostka ewidencyjna Podgórze obj. KR1P/00052449/3, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Unruga,
e) niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/11 o pow. 0.0861 ha obręb 45 jednostka ewidencyjna Podgórze obj. księgą wieczystą KR1P/00202192/3, położonej w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej,
f) niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 21 o pow. 0.0333 ha obręb 51 jednostka ewidencyjna Podgórze obj. księgą wieczystą KR1P/00314685/4, położonej w Krakowie przy ul. Lecha.

oraz wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejska Kraków, przeznaczonych do zamiany ze Skarbem Państwa, dot.:
a) zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 446/8 o pow. 0.1795 ha obręb 5 jednostka ewidencyjna Śródmieście obj. księgą wieczystą KR1P/00124702/1, położonej w Krakowie przy ul. Przy Rondzie,
b) zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 107/4 o pow. 0.0327 ha obręb 50 jednostka ewidencyjna Śródmieście obj. księgą wieczystą KR1P/00327852/0, położonej w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10,
c) niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 289 o pow. 0.0367 ha obręb 13 jednostka ewidencyjna Podgórze obj. KW 3681, położonej w Krakowie przy ul. Rękawka,
d) nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 131/2 o pow. 0.4433 ha obręb 22 jednostka ewidencyjna Śródmieście obj. KW 75072, położonej w Krakowie w rejonie ul. Strzelców i ul. Rozrywka,
e) nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 681/25 o pow. 0.1820 ha obręb 22 jednostka ewidencyjna Śródmieście obj. KW 254860, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców,
f) nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 134/40 o pow. 0,0963 ha obręb 22 jednostka ewidencyjna Śródmieście obj. KW 236401, położonej w Krakowie w rejonie ul. Strzelców i ul. Rozrywka.

od 03.08.2009 r. do 23.08.2009 r.

 nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 195/1, 195/2, obręb 105, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w Krakowie w rejonie ul. Nad Drwiną, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego - TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna.

od 06.08.2009 r. do 26.08.2009 r.
 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy
ul. Kobierzyńskiej 175 wraz z prawem użytkowania wieczystego do dnia 18.12.2096 r. ułamkowej części gruntu, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz jego najemcy

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2009-08-10
Data publikacji:
2009-08-10
Data aktualizacji:
2009-08-10