Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

AU-01-2-BSP.736-5/2009 Kraków, dnia 30.06.2009r.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 19.05.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Niedziałkowską, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - ul. Centralna 53 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.: „Rozbudowa ul. Surzyckiego - Christo Botewa i budowa przedłużenia ul. Christo Botewa od skrzyżowania z ul. Półłanki do zakresu węzła z trasą S7 w Krakowie - jako drogi powiatowej o parametrach drogi głównej wraz ze skrzyżowaniami z istniejącymi drogami oraz odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, sygnalizacją świetlną, zabezpieczeniami antyhałasowymi, kanałami przełazowymi, budową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidujących sieci uzbrojenia: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej", na działkach ewidencyjnych nr: 375/7, 375/5, 375/4, 375/3, 375/2, 376/24, 376/21, 376/19, 376/22, 376/17, 376/18, 376/23, 376/20, 376/25, 376/5, 376/4, 274/4, 274/3, 275/6, 276/15, 282/3, 276/17, 282/6, 282/9, 283/4, 284/3, 376/14, 376/15, 376/16, 376/12, 376/11 i część działki nr 281/1 w obrębie nr 106 jedn. ewid. Podgórze Kraków, nr: 93/7, 92, 89, 90/4, 88, 86/3, 167/1, 167/2, 85/4, 99/13, 98/14, 98/13 i części działek nr: 160, 87/2, 168/1 w obrębie nr 107 jedn. ewid. Podgórze Kraków, nr: 126/17, 127/3, 126/7, 127/6, 137, 136, 115/2, 135, 99/33, 134 i części działek nr: 125/1, 99/20, 128/14 w obrębie nr 20 jedn. ewid. Podgórze Kraków, nr: 307/18, 348/1, 348/2, 348/3 w obrębie nr 21 jedn. ewid. Podgórze Kraków, nr: 331/2, 222/12, 223/12, 223/14, 223/10, 400, 401/21, 401/12, 401/22, 401/18, 401/17, 401/14, 401/19, 401/11, 401/4, 401/10, 401/2, 252/8, 253/7, 254/4 i części działek nr: 402/6, 331/3, 173/59 w obrębie nr 22 jedn. ewid. Podgórze Kraków, nr: 15/100, 13/10, 13/7, 13/6, 99/27, 99/24, 99/23, 99/22, 99/25, 99/26, 99/29, 99/28, 47/22 i części działek nr: 15/78, 44/1 w obrębie nr 27 jedn. ewid. Podgórze Kraków oraz części działek nr: 331/13, 331/14 w obrębie nr 19 jedn. ewid. Podgórze Kraków.
Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:
 Działka nr 331/13 na działki nr: 331/17 i 331/18 w obrębie nr 19 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 331/14 na działki nr: 331/19, 331/20 w obrębie nr 19 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 99/20 na działki nr: 99/36, 99/37 w obrębie nr 20 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 128/14 na działki nr: 128/16, 128/17 w obrębie nr 20 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 125/1 na działki nr: 125/11, 125/12 w obrębie nr 20 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 173/59 na działki nr: 173/62, 173/63 w obrębie nr 22 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 331/3 na działki nr: 331/4, 331/5 w obrębie nr 22 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 402/6 na działki nr: 402/7, 402/8 w obrębie nr 22 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 44/1 na działki nr: 44/2, 44/3 w obrębie nr 27 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 15/78 na działki nr: 15/110, 15/111 w obrębie nr 27 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 281/1 na działki nr: 281/8, 281/9 w obrębie nr 106 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 160 na działki nr: 160/1, 160/2 w obrębie nr 107 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 168/1 na działki nr: 168/6, 168/7 w obrębie nr 107 jedn.ewid. Podgórze Kraków
 Działka nr 87/2 na działki nr 87/5, 87/6 w obrębie nr 107 jedn.ewid. Podgórze Kraków
W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 pok. 3, telefon: 616 8004.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-30
Data publikacji:
2009-06-30
Data aktualizacji:
2009-06-30