Dokument archiwalny
Przepisy podatkowe a definicja działalności gospodarczej


Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa definicja działalności gospodarczej dla celów podatkowych. Zgodnie ze znowelizowanym art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pojęcie działalności gospodarczej dla celów podatkowych -oznacza działalność zarobkową , wytwórczą , budowlaną, handlową , usługową, polegającą na poszukiwaniu , rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na pobieraniu pożytków rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa się również osobę fizyczną będącą wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez tą spółkę działalności gospodarczej.
Warto dodać że zostały dodane do w/w ustawy art. 5b i 5 c, które określają warunki negatywne definicji działalności gospodarczej.
Za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności jeżeli:
• odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat jej działań oraz ich wykonywanie ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
• są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
• wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
Wszystkie te warunki dla wyłączenia z działalności gospodarczej muszą być spełnione łącznie.

Zmiana ta na celu wyeliminowanie nadużyć w zakresie samozatrudnienia . Jeżeli kontrola z urzędu skarbowego uzna że podatnik nie mógł rozliczać się jako przedsiębiorca , będzie on musiał zapłacić podatek według zasad przewidzianych dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a zleceniodawca odpowie za niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz także składek na ZUS. 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA OLAWSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-01-12
Data publikacji:
2007-01-12
Data aktualizacji:
2007-10-11