Dokument archiwalny
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poszukuje firm usługowych do wykonywania usług w zakresie opracowania relacyjnej bazy do wydawania opinii do decyzji o Warunkach Zabudowy w zakresie ochrony środowiska
Elementy :
1. stworzenie "centralnej bazy" obejmującej:
A) - dotyczy inwestycji
• numer sprawy nadany przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK,
• zakres przedmiotowy sprawy z wyszczególnieniem lokalizacji wniosku (dane adresowe+ dane geodezyjne, nazwa inwestycji)
• datę wysłania wniosku przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK
• datę wpłynięcia wniosku do GO (Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa)
• numer sprawy w GO (zakładany przez ref. ochrony zieleni GO-09) jako przygotowujący opinię zbiorczą w zakresie ochrony środowiska)
• datę przeprowadzenia wizji w terenie
• datę przesłania dokumentacji do referatu geologii, ochrony wody i powietrza (GO-10)
• datę zaopiniowania przez ref. GO-10
• datę zakończenia sprawy w GO

B) - dotyczy dzierżawy i sprzedaży
• numer sprawy nadany przez Wydział Skarbu Miasta,
• zakres przedmiotowy sprawy z wyszczególnieniem lokalizacji wniosku (dane adresowe+ dane geodezyjne+ zakres merytoryczny wniosku)
• datę wpłynięcia wniosku do GO (Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa)
• numer sprawy w GO (zakładany przez ref. ochrony zieleni GO-09)
• datę przeprowadzenia wizji w terenie
• datę przekazania do zaopiniowania przez ref. układu drogowego (GO-06)
• datę zakończenia sprawy w GO

2. wykonanie modułu umożliwiającego generowanie treści opinii z opracowanego wcześniej szablonu obejmujący:
• możliwość zmiany treści szablonu w zależności od potrzeb
• możliwość dopisania dowolnego tekstu spoza szablonu
• generowanie treści opinii przez poszczególne referaty
• Pod względem ochrony zieleni. - przez ref. GO-09 (13 osób)
• Pod względem geologii, ochrony wód i gospodarki wodnej oraz ochrony powietrza - przez ref. GO-10 (10 osób)

3. umożliwienie wyszukiwania sprawy wg parametrów w pkt. 1-A) i B)
4. umożliwienie raportowania za dany okres czasowy wg:
• ilości nowych spraw,
• ilości spraw zakończonych
• ilości spraw w opracowaniu z rozbiciem na sprawy które w zadanym okresie opracowuje ref. GO-09 i GO-10

5. generowanie zbiorczego raportu spraw wg. danych adresowych i nazwy inwestycji z wyszczególnieniem spraw zakończonych

6. generowanie raportu w postaci dziennika korespondencji według wzoru obowiązującego w Urzędzie Miasta Krakowa

7. generowanie raportu w postaci "historii sprawy" obejmującego datę wpływu sprawy do Urzędu, terminy wizji lokalnej oraz opracowywania poszczególnych opinii cząstkowych oraz termin zakończenia sprawy

8. zaznaczanie w formie graficznej (kolorystycznie) spraw, których termin załatwienia jest bliski (1 tydzień) lub już minął. Termin graniczny dla tego typu opinii wynosi 30 dni.

9. Podział spraw na archiwalne-zakończone i bieżące w opracowaniu

10. z dodatkowym podziałem wg wykonawców opinii cząstkowych i czasu opiniowania przez poszczególne referaty

11. możliwość wyświetlania niektórych atrybutów bazy (np. lokalizacji) w formie warstwy graficznej w MsipViewer

Opracowany program ma zapewnić możliwość jednoczesnego wprowadzania danych na różnym szczeblu dostępności przez poszczególnych pracowników GO.
Program musi pracować w systemie Windows od wersji systemu od Windows 95 włącznie.

Oferta winna zawierać:
- szczegółową ofertę cenową, cenę jednostkową za godzinę pracy oraz przewidywaną ilość godzin potrzebną na wykonanie ww usługi,
- informację na temat możliwości administrowania i serwisowania bazy wraz z odrębnie wyszczególnioną kwotą serwisowania bazy

Pozostałe informacje:
- okres trwania umowy – od 15 luty 2007 r. do dn. 30.11.2007 r.
- wynagrodzenie płatne przelewem na konto Wykonawcy,
- wykonana usługa winna być wysokiej jakości, z uwagi na fakt wykorzystywania bazy w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Termin składania ofert upływa z dn. 30.01.2007.

Oferty proszę składać na adres:
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
31-949 Kraków, os. Zgody 2
e-mail Jadwiga.Kurdziel@um.krakow.pl
tel. 616-8899 fax: 616-8891


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ FREISLER, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ SZEWCZYK, PODINSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-01-11
Data publikacji:
2007-01-11
Data aktualizacji:
2007-01-11