Dokument archiwalny
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 - Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontrakt 3A.2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy obejmującego realizację 2 Kontraktów na roboty:

- 3A.2/1 – Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 1

- 3A.2/2 – Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 2

(nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ lub Projektem PPNiP).

 

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ZMIANIE ULEGA FORMUŁA PROWADZENIA KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU DOKUMENTU PPNIP, NIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE OTWARTE DLA WSZYTSKICH ZAINTERESOWANYCH, LECZ PRZEDMIOTOWE KONSULTACJE PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW KOMUNIKACJI

 

Projekt PPNiP został udostępniony na stronach internetowych:

 

• PGW WP RZGW w Krakowie pod adresem – https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/ ,

• Urzędu Miasta Kraków pod adresem – https://www.bip.krakow.pl/ ,

• Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka pod adresem – https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka ,

• Starostwa Powiatowego w Wieliczce pod adresem - https://www.powiatwielicki.pl/ ,

• Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły pod adresem – http://odrapcu2019.odrapcu.pl/ogloszenia/ .

 

Link do dokumentów

 

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22

31-109 Kraków

w formie elektronicznej na adres e-mail:

jrp.krakow@wody.gov.pl

oraz telefonicznie pod numerami:

505 028 137, 601 824 298 (w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00)

w dniach od 22.07.2020 r. do 12.08.2020 r. włącznie (21 dni).

 

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie.

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 13.08.2020 r. o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. Link do strony umożliwiającej włączenie się do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej PGW WP RZGW w Krakowie: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/  na 5 dni przed planowaną datą telekonferencji wraz z instrukcją „Krok po kroku” jak można włączyć się do planowanej telekonferencji.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w prasie (TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny, Gazecie Krakowskiej - czasopisma o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa oraz Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA SZCZYPCZYK
Data wytworzenia:
2020-07-22
Data publikacji:
2020-07-22
Data aktualizacji:
2020-07-22