Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 34 szt. drzew z terenu: ul. Dobrego Pasterza 127 dz. nr 131/74 obr. 21 Śródmieście, ul. Kwartowa 1 - dz. nr 131/73 obr. 21 Śródmieście, ul. Majora 7 - dz. nr 193/25 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 48 - dz. nr 67/134 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 5 - dz. nr 193/26 obr. 22 Śródmieście, ul. Powstańców 36 - dz. nr 67/103 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 9A - dz. nr 67/128 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 11 - dz. nr 67/129 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 11A - dz. nr 67/120 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 17A - dz. nr 67/96 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 15 - dz. nr 67/121 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 7C - dz. nr 67/139 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 7B - dz. nr 67/140 obr. 22 Śródmieście.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 23.06.2020

WS-05.6131.1.199.2020.BB

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – cyt. dalej jako „k.p.a.”, w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Prądnik Czerwony", ul. Dobrego Pasterza 67, 31-416 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 34 szt. drzew z terenu: ul. Dobrego Pasterza 127 dz. nr 131/74 obr. 21 Śródmieście, ul. Kwartowa 1 - dz. nr 131/73 obr. 21 Śródmieście, ul. Majora 7 - dz. nr 193/25 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 48 - dz. nr 67/134 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 5 - dz. nr 193/26 obr. 22 Śródmieście, ul. Powstańców 36 - dz. nr 67/103 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 9A - dz. nr 67/128 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 11 - dz. nr 67/129 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 11A - dz. nr 67/120 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 17A - dz. nr 67/96 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 15 - dz. nr 67/121 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 7C - dz. nr 67/139 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 7B - dz. nr 67/140 obr. 22 Śródmieście.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam, że w dniu 10.07.2020 r. o godz. 10:30 odbędą się oględziny drzew, które rozpoczną się przy drzewach rosnących od strony południowej budynku nr 127, przy ul. Dobrego Pasterza.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się Spółdzielnię Mieszkaniową „Prądnik Czerwony", reprezentowaną przez osobę upoważnioną przez Zarząd Spółdzielni, do stawienia się na rozprawę i okazania przedmiotu oględzin.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

W myśl art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 23.06.2020

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska poprzez ustalanie warunków na korzystanie ze środowiska w drodze postępowania administracyjnego w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta

Informujemy, że:

1. Strona ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu

3. Strona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy .

6. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie sprawy bez rozpoznania

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2020-06-23
Data publikacji:
2020-06-23
Data aktualizacji:
2020-06-23