Dokument archiwalny
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków połozonej przy ul. Pękowickiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości w dniach od 16.06-7.07.2020 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 386/2, o powierzchni 0,0614 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00511372/8, położonej w obrębie K-25, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Pękowickiej. Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie-Jurajska", zgodnie z którym znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN.2. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zarządzeniem Nr 1316/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2020 r.

 

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 - z póź. zm. ) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2020-06-15
Data publikacji:
2020-06-15
Data aktualizacji:
2020-06-15