Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. Nr AU-02-2.6730.2.534.2019.KCZ

„Budowa oficyny mieszkalnej wielorodzinnej z garażem podziemnym na działce nr 101 obr. 59 Śródmieście w granicy z działkami nr 102 i 85 obr. 59 Śródmieście przy ul. Stefana Batorego 15A w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 26.05.2020r.

AU-02-2.6730.2.534.2019.KCZ

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym w dniu 19.06.2019r., na wniosek Spółki Osetno Sp. z o.o., Pl. Nowy 8, 31-056 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Książka, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa oficyny mieszkalnej wielorodzinnej z garażem podziemnym na działce nr 101 obr. 59 Śródmieście w granicy z działkami nr 102 i 85 obr. 59 Śródmieście przy ul. Stefana Batorego 15A w Krakowie”,

zgromadzony został materiał dowodowy, z którym strony postępowania mają prawo się zapoznać oraz zgłosić swoje zarzuty i uwagi, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków.

Odpowiedź na zgłoszone przez strony postępowania zastrzeżenia, uwagi i zarzuty znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie, która zostanie doręczona wszystkim stronom tego postępowania.

Jednocześnie informuje się, że w przedmiotowej sprawie uzyskano negatywną opinię Zarządu Dróg Miasta Krakowa znak RW.460.1.297.2019 z dnia 22.05.2020r., w zakresie obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji

Z dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

 

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę.

Kontakt z urzędem możliwy jest także z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

W związku z powyższym, zgromadzony materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu.

Ponadto informuje się o możliwości założenia konta na Portalu Klienta, za pośrednictwem którego strona ma możliwość zapoznania się z etapami rozpatrywanej sprawy oraz treścią zgromadzonych pism i dokumentów (instrukcja obsługi Portalu Klienta w załączeniu).

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Składanie uwag może odbywać się również poprzez skrzynkę mailową organu uwagi-au@um.krakow.pl z wyróżnikiem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila.

Godziny kontaktu telefonicznego: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 8.00-15.00.

Inspektor prowadzący sprawę: Kamil Czerniawski, tel. 616 81 78, e-mail: Kamil.Czerniawski@um.krakow.pl

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 26.05.2020r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KAMIL CZERNIAWSKI
Data wytworzenia:
2020-05-26
Data publikacji:
2020-05-26
Data aktualizacji:
2020-05-26