Dokument archiwalny
II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych przypomina Przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miejskiej Kraków, że 31 maja 2020 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

 

Niedokonanie opłaty w terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.

Czy w związku ze stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS –CoV-2 należy dochować terminów na wniesienie opłaty II i III raty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?

 

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Zatem, terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata – do 31 maja i III rata – do 30 września) są obowiązujące.

 

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

 

Informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów: 12 616-9304 do 9307, 9310, 9322, 9190 i 9122.

 

Należność można uiścić w kasach urzędu (gotówką lub kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w PKO BP:

 

90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

 

z adnotacją „opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu”, podając jednocześnie numer teczki.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROBERT POPENDA
Data wytworzenia:
2020-05-19
Data publikacji:
2020-05-19
Data aktualizacji:
2020-05-19
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-06-14 00:00:03
ROBERT POPENDA
 Przeniesiono do archiwum
2020-05-19 10:44:37
ROBERT POPENDA
 Publikacja