Dokument archiwalny
Postanowienie

Postępowanie Nr AU-02-4.6730.2.848.2019.APŁ  w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wraz z rozbudową i przebudową istniejących budynków garażowo-gospodarczych z przeznaczeniem na cele mieszkalno-garażowe,  na działce nr 29/3 obr. 63 Podgórze, przy ul. Ossowskiego w Krakowie”.

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu  24.03.2020  r. Postanowienia znak AU-02-4.6730.2.848.2019.APŁ o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wraz z rozbudową i przebudową istniejących budynków garażowo-gospodarczych z przeznaczeniem na cele mieszkalno-garażowe,  na działce nr 29/3 obr. 63 Podgórze, przy ul. Ossowskiego w Krakowie”.

 

Na powyższe Postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Z treścią ww. Postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.krakow.pl (zakładka: „Ogłoszenia i komunikaty” dalej zakładka: „Ogłoszenia Wydziału Architektury”).

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia:  24.03.2020 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA PŁOSKONKA
Data wytworzenia:
2020-03-24
Data publikacji:
2020-03-24
Data aktualizacji:
2020-03-24