Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

"Budowa drogi gminnej (ul. Jana Buszka, klasy L)"

AU-01-6.6740.4.19.2019.BUR

 

O B W I E S Z C Z E N I E  Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. 2020 poz. 256) w związku z art. 11f ust. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018r. poz. 1474 z późn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 10.03.2020 r., została wydana decyzja nr 7/6740.4/2020 znak: AU-01-6.6740.4.19.2019.BUR, o zezwoleniu na realizację drogi pn.:

„Budowa drogi gminnej (ul. Jana Buszka, klasy L) na odcinku od hm 0+01.48 do hm 1+16.98 (L=115.5m) obejmująca:

• budowę jezdni na odc. od hm 0+19.46 do hm 1+13.85 (L=94.39m), chodnika na odc. od hm 0+01.48 do hm 1+13.85 (L=112.37m) - str. lewa oraz od hm 0+08.76 do hm 1+07.18 - str. prawa (L=98.42m), zatoki postojowej na odc. od hm 0+21.35 do hm 0+86.35 (L=65.0m), dojścia pieszego w hm 0+80.74 (L=3.45m),

• przebudowę zjazdów indywidualnych w hm 1+08.90 oraz w hm 1+13.85,

• likwidację czasowego włączenia w hm 0+10.66 oraz poszerzenia jezdni ul. Jana Buszka w hm 0+13.24,

• budowę sieci kanalizacji deszczowej (l=60m) wraz z budową wpustów deszczowych z przykanalikami na odcinku od hm 0+17.50 do hm 0+77.50,

• budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego (L=87 m) na odc. od hm 0+16.85 do hm 1+03.84 wraz z budową sieci elektroenergetycznej zasilenia oświetlenia w hm 1+03.84 (1=110 m),

• przebudowę sieci elektroenergetycznej nn i SN na odc. od hm -0-37.70 do hm 1+13.20,

• zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej na odc. od hm 0+00.98 do hm 1+13.88 (L=112.9m),

• rozbiórkę:

 nawierzchni poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego w hm 0+13.24 (str. prawa) - P=13.92 m2,

 nawierzchni tymczasowego włączenia z asfaltu lanego w hm 0+10.66 (str. lewa) - P=41.45 m2,

 bitumicznej nawierzchni drogi wewnętrznej od hm 0+18.87 do 1+16.98 - P=275.55 m2,

 bitumicznej nawierzchni jezdni zjazdu „A" w hm 1+13.85 - P=37.16 m2,

 nawierzchni jezdni zjazdu „B" w hm 1+08.90 z kruszywa - P=79.45 m2,

 elementów ulic: krawężników, obrzeży, ścieków,

 sieci elektroenergetycznej nn i SM w zakresie jej przebudowy na odc. od hm -0-37.70 do hm 1+13.20

na działkach:

- w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję, w tym powstałych w wyniku podziału działek (w nawiasach podano działki po podziale przeznaczone pod inwestycję) stanowiących projektowany pas drogowy drogi gminnej (ul. Jana Buszka) nr: 158/5 (158/6), 159/5 (159/6), 162/5 (162/6), 165/5 (165/6), 166/15 (166/22), 166/20, 276/20 (276/24, 276/25), 292/5 (292/6), 330/9 (330/50), 330/10 (330/52), 330/11 (330/54), 330/12 (330/56), 330/13 (330/58), 330/44, obręb 5, jedn. ewid. Kraków-Krowodrza,

- poza liniami rozgraniczającymi inwestycję na działkach objętych obowiązkiem przebudowy zjazdów indywidualnych (w nawiasie podano nr działki po podziale pozostającej przy dotychczasowym właścicielu): 276/19, 276/20 (276/26), 330/13 (330/59) – obręb 05, jedn. ewid. Kraków-Krowodrza,

- poza liniami rozgraniczającymi inwestycję na działkach objętych obowiązkiem budowy sieci uzbrojenia terenu (sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego i zasilania oświetlenia) oraz przebudowy i rozbiórki sieci uzbrojenia terenu (sieci elektroenergetycznej nn i SN): 166/21, 186/3, 330/23, 330/38, 330/42, 330/43, 330/44, 330/48, 330/49, 343/7, 364, obręb 5, jedn. ewid. Kraków-Krowodrza.”

 

Decyzją nr 7/6740.4/2019 z 10.03.2020 r., zezwolono na realizację drogi na w/w działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

 

Jednostka ewidencyjna Kraków-Krowodrza obręb 5:

 

1. Działka nr 166/15 objęta KR1P/00033706/4 o pow. 0,0991 ha, dzieli się na działki nr:

166/22 o pow. 0,0224 ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 166/23 o pow. 0,0767 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

2. Działka nr 330/9 objęta KR1P/00365688/7 o pow. 0,0496 ha, dzieli się na działki nr:

330/50 o pow. 0,0156ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 330/51 o pow. 0,0340 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

3. Działka nr 330/10 objęta KR1P/00365688/7 o pow. 0,0220 ha, dzieli się na działki nr:

330/52 o pow. 0,0107ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 330/53 o pow. 0,0113 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

4. Działka nr 330/11 objęta KR1P/00365688/7 o pow. 0,0064 ha, dzieli się na działki nr:

330/54 o pow. 0,0040ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 330/55 o pow. 0,0024 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

5. Działka nr 330/12 objęta KR1P/00365688/7 o pow. 0,0146 ha, dzieli się na działki nr:

330/56 o pow. 0,0126ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 330/57 o pow. 0,0020 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

6. Działka nr 330/13 objęta KR1P/00365688/7 o pow. 0,0208 ha, dzieli się na działki nr:

330/58 o pow. 0,0181ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 330/59 o pow. 0,0027 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

7. Działka nr 165/5 objęta KR1P/00007929/2 o pow. 0,0468 ha, dzieli się na działki nr:

165/6 o pow. 0,0123ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 165/7 o pow. 0,0345 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

8. Działka nr 162/5 objęta LWH 551 Łobzów o pow. 0,0070 ha, dzieli się na działki nr:

162/6 o pow. 0,0042ha – przeznaczona pod budowę drogi

●162/7 o pow. 0,0029ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

9. Działka nr 292/5 objęta LWH 479 Łobzów o pow. 0,0063 ha, dzieli się na działki nr:

292/6 o pow. 0,0042ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 292/7 o pow. 0,0021ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

10. Działka nr 159/5 objęta LWH 479 Łobzów o pow. 0,0279 ha, dzieli się na działki nr:

159/6 o pow. 0,0247ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 159/7 o pow. 0,0032ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

11. Działka nr 158/5 objęta KR1P/00194481/6 o pow. 0,0082 ha, dzieli się na działki nr:

158/6 o pow. 0,0058ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 158/7 o pow. 0,0025ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

12. Działka nr 276/20 objęta KR1P/00434072/1 o pow. 0,0063 ha, dzieli się na działki nr:

276/24 o pow. 0,0010ha – przeznaczona pod budowę drogi

276/25 o pow. 0,0180ha – przeznaczona pod budowę drogi

• 276/26 o pow. 0,1674ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

 

Informuje się, że zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) przeznaczone pod drogę stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym przez Prezydenta Miasta Krakowa w odrębnej decyzji.

Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej drogi pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 7/6740.4/2019 z dnia 10.03.2020 r.

w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 14.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W odwołaniu od decyzji strony mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie przez organ II instancji postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania przed doręczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Doręczenie decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o wydaniu decyzji pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczeń w Urzędzie Miasta Krakowa, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz w prasie lokalnej.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4g-5a specustawy jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Art. 5. Specustawy. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18.

Art. 5a. specustawy. Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, o której mowa w ust. 4g. Wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć u zarządcy drogi).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Data aktualizacji:
2020-03-16