Dokument archiwalny
AU-02-6.6730.2.990.2018.MKW

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrznym układem drogowym z parkingami naziemnymi, infrastrukturą techniczną na działce nr 57 obręb 43 Podgórze oraz infrastrukturą techniczną również na działkach nr 320, 196/8 obręb 43 Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia: 27.02.2020r.

AU-02-6.6730.2.990.2018.MKW

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr AU-2/6730.2/140/2020 z dnia 27.02.2020r. sygn.. sprawy AU-02-6.6730.2.990.2018.MKW,

 

ustalającej warunki zabudowy

 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrznym układem drogowym z parkingami naziemnymi, infrastrukturą techniczną na działce nr 57 obręb 43 Podgórze oraz infrastrukturą techniczną również na działkach nr 320, 196/8 obręb 43 Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie”.

 

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 27.02.2020 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, Kraków, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA KUKLA-WORDLICZEK
Data wytworzenia:
2020-02-27
Data publikacji:
2020-02-27
Data aktualizacji:
2020-02-27