Archiwum BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Dokument archiwalny
Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych, która zostanie przeprowadzona w dniu 24 marca 2020r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych, która zostanie przeprowadzona w dniu 24 marca 2020 r. w odniesieniu do lokali użytkowych ujętych w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2 odwołujemy zaplanowaną na 24 marca br. (wtorek) aukcję lokali użytkowych.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych.

 

1. Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych, która zostanie przeprowadzona w dniu 24 marca 2020 r. w odniesieniu do:

 

a) lokali użytkowych ujętych w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji.

 

2. Cenę wywoławczą stawki czynszowej netto za najem 1 m2 powierzchni lokalu stanowi najwyższa stawka czynszowa netto spośród zaproponowanych przez oferentów. Stawka zaproponowana przez oferenta nie może być niższa niż stawka określona w załączniku do zarządzenia w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, z uwzględnieniem rodzaju deklarowanej działalności oraz położenia lokalu użytkowego w określonej strefie, na które podzielone teren Miasta Krakowa we właściwym zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącym ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków.

 

2.1. Jeżeli oferent, którego stawka została wybrana jako wyjściowa do licytacji, nie podejmie licytacji osobiście lub poprzez swojego pełnomocnika lub nie zgłosi się do udziału w aukcji, to organizator aukcji przyjmuje w takim przypadku jako stawkę wyjściową do licytacji kolejną najwyższą stawkę czynszową spośród zaproponowanych przez oferentów.

 

2.2. Oferent, którego stawka została wybrana jako wyjściowa do licytacji, a który nie podjął licytacji osobiście lub poprzez swojego pełnomocnika lub nie zgłosił się do udziału w aukcji, traci wpłacone wadium oraz prawo udziału w licytacji w dalszym przebiegu aukcji. Powyższa sytuacja dotyczy także oferenta, którego stawka została wybrana przez organizatora jako kolejna wyjściowa stawka do licytacji spośród zaproponowanych przez oferentów.

 

3. Wykazy lokali podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni poprzez wywieszenie go na tablicach ogłoszeń:

- Urzędu Miasta Krakowa z siedzibami w Krakowie przy: Placu Wszystkich Świętych 3-4, przy ul. Wielopole 17 A oraz przy ul. Kasprowicza 29,

- Zarządu Dróg Miasta Krakowa, z siedzibą w Krakowie, ul. Centralna 53 oraz os. Złotej Jesieni 14 oraz publikuje się w internecie na stronie http://www.zdmk.krakow.pl

 

4. Aukcję w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 (sala konferencyjna) przeprowadzi Komisja w składzie:

- Daniel Pasiut,

- Karolina Zbroja,

- Joanna Niewiadomska,

- Adrianna Matejska,

- Danuta Pycińska,

- Jerzy Czech.

 

4.1.Dopuszcza się pracę Komisji w składzie trzech z ww. osób.

 

5. Wadium, którego wysokość w odniesieniu do poszczególnych lokali została podana w wykazach, o których mowa w ust. 3, płatne jest do dnia 18 marca 2020 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa, tj. 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.

O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium, decyduje data wpływu środków finansowych na wskazane powyżej konto bankowe Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Oferent dokonujący wpłaty wadium przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy, winien wpisać datę przeprowadzenia postępowania, adres lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w trybie aukcji, na który będzie składana oferta, nr porządkowy lokalu

w wykazie lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji oraz imię i nazwisko oferenta (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę oferenta (w przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej).

 

5.1. Nazwa oferenta na przelewie (wpłacie na rachunek) powinna być identyczna z nazwą oferenta podaną w ofercie przystąpienia do aukcji.

 

6. Oferty przystąpienia do aukcji według wzoru ustalonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, należy składać w nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ZDMK ds. Gospodarowania Nieruchomościami (budynek A, pok. 09) w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, nie później jednak niż do godziny 15:00 drugiego dnia roboczego poprzedzającego termin przeprowadzenia aukcji w następujący sposób: „Oferta do udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. (os.)....................................................., ujętego w poz. nr ................. .”

 

7. Oferta winna zawierać:

1) Imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) oferenta,

2) Oznaczenie lokalu, jego adres, numer porządkowy lokalu w wykazie lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji, nazwę administratora lokalu,

3) Profil działalności wraz z oznaczeniem nr PKD,

4) Proponowaną wysokość stawki czynszowej netto za 1m2 p.u. lokalu, nie niższą niż wysokość stawki czynszowej określonej w załączniku do zarządzenia w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz nie niższą niż koszty eksploatacyjne 1 m2 dla nieruchomości, w której usytuowany jest lokal będący przedmiotem postępowania (w przypadku, gdy stawka dla danego rodzaju działalności wynikająca z zał. do powołanego zarządzenia jest niższa niż koszt eksploatacyjny ustalony dla nieruchomości, w której usytuowany jest lokal będący przedmiotem postępowania).

 

UWAGA! Zaproponowanie stawki czynszowej niższej niż określona w zał. do zarządzenia w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zależności od strefy, w której lokal jest położony oraz rodzaju działalności, którą oferent zamierza prowadzić w lokalu oraz niższej niż koszty eksploatacyjne ustalone dla danego lokalu (w przypadku gdy stawka dla danego rodzaju działalności wynikająca z zał. do powołanego zarządzenia jest niższa niż koszt eksploatacyjny ustalony dla nieruchomości, w której usytuowany jest lokal będący przedmiotem postępowania) spowoduje odrzucenie oferty.

 

5) Proponowany czas trwania umowy najmu: czas oznaczony nie dłuższy niż trzy lata.

5.1. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu, że w przypadku wyrażenia przez oferenta woli zawarcia umowy najmu na czas oznaczony powyżej 3 lat, jej podpisanie nastąpi po uzyskaniu pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa w tym zakresie, a wadium wpłacone przed przystąpieniem do aukcji zostanie przez Organizatora zwrócone (bez odsetek) po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy.

6) Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności realizowanych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Gminy właściwych dla miejsca prowadzenia działalności oraz siedziby (miejsca zamieszkania), jak również na rzecz jednostek (osób) administrujących/osób zarządzających mieniem Gminy Miejskiej Kraków.

7) Oświadczenie o niezajmowaniu bez tytułu prawnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków jakiegokolwiek lokalu użytkowego położonego w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub w nieruchomości pozostającej w zasobach lokalowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa

8) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zarządzenia w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, wzorem umowy na najem lokalu użytkowego,

9) Oświadczenie o powzięciu wiadomości, iż niedostarczenie Wynajmującemu, przed zawarciem umowy najmu, tj. w terminie sześciu dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia aukcji:

a) zaświadczeń wydanych przez Urząd Skarbowy, Urząd Gminy, jednostki (osoby) administrujące/zarządzające mieniem Miasta Krakowa – o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat realizowanych na rzecz ww. Urzędów/jednostek/osób,

b) dokumentu określającego formę prawną prowadzonej działalności (nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność w oparciu o wpis do KRS lub CEIDG), w przypadku spółki cywilnej – umowy spółki,

c) oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Kraków lub pozostająca

w zasobach lokalowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, a w przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego - oświadczenia podmiotu,

z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień,

d) oryginału oświadczenia złożonego w formie aktu notarialnego o poddaniu się

w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. egzekucji, co do obowiązku zapłaty należności czynszowych do wysokości 24-krotności czynszu najmu netto. W oświadczeniu tym przyszły Najemca winien wyrazić zgodę na wystąpienie przez Wynajmującego z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 2 lat od daty zakończenia umowy.

e) stwierdzenie przez Organizatora aukcji (wynajmującego) nieprawdziwości oświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków (opłat) realizowanych na rzecz ww. Urzędów/jednostek/osób,

f) niedokonanie wpłaty kaucji w wysokości 300 % miesięcznych należności czynszowych netto, spowoduje utratę wadium w całości, oraz odmowę wynajmującego zawarcia umowy, o ile prawo takie zostanie nabyte,

10) Oświadczenie oferenta lub działającego w jego imieniu i na jego rzecz pełnomocnika stwierdzające, że zarówno oferent, jak i jego zastępca prawny (członek władz spółki przystępującej do aukcji) w stosunku do żadnego z członków komisji aukcyjnej nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami komisji aukcyjnej,

11) Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, a w szczególności pod kątem jego wyposażenia w przewody kominowe oraz o gotowości zawarcia umowy najmu lokalu w istniejącym stanie technicznym i przystosowania lokalu do umówionego użytku (w tym w zakresie ewentualnego udrożnienia /wyposażenia lokalu w przewody kominowe z uwzględnieniem przyszłego rodzaju działalności, który ma być prowadzony w lokalu) we własnym zakresie i na swój koszt, zgodnie ze sztuką budowlaną, po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód i zezwoleń ze strony właściwych organów, w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane oraz inne właściwe przepisy szczególne, bez możliwości rozliczenia wydatkowanych środków finansowych na remont lokalu tak w czasie trwania stosunku najmu, jak i po jego zakończeniu,

12) Oświadczenie oferenta, że przyjmuje na siebie obowiązek załatwienia własnym kosztem i staraniem wszystkich spraw związanych z dostawą energii elektrycznej do lokalu (budynku) będącego przedmiotem postępowania aukcyjnego, w tym uzyskania warunków technicznych przyłączenia, zawarcia z Zakładem Energetycznym umowy przyłączeniowej, wniesienie opłaty przyłączeniowej oraz wykonania prac związanych z remontem instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu, spełniających wymogi warunków technicznych przyłączenia,

13) Oświadczenie oferenta, że przyjmuje do wiadomości fakt, iż przyjęcie przez Organizatora aukcji informacji podanej w ofercie o profilu działalności, która ma być prowadzona w lokalu nie jest równoznaczna ze zwolnieniem przyszłego najemcy z obowiązku uzyskania zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami na prowadzenie w lokalu ww. działalności oraz na przeprowadzenie w lokalu robót remontowych.

14) Oświadczenie oferenta, że w przypadku podjęcia w lokalu działalności gospodarczej obarczonej ryzykiem ingerencji w najbliższe otoczenie, w tym zwłaszcza działalności gastronomicznej w budynkach mieszkalnych, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za skutki prowadzenia tej działalności (emisja hałasu, intensywnych zapachów, itp.), z obowiązkiem uzyskania – w przypadku zaistnienia takiej konieczności - zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na wykonanie prac budowlanych ingerujących w części wspólne budynku,

15) Oświadczenie oferenta, że przyjmuje na siebie obowiązek załatwienia własnym kosztem i staraniem wszystkich spraw związanych z ewentualnym montażem nośnika informacji wizualnej na częściach wspólnych nieruchomości w tym: zgody właściciela/zarządcy nieruchomości wraz z ustaleniem warunków jego montażu. Wysokość opłat z tytułu zajęcia powierzchni ustala właściciel/zarządca nieruchomości.

16) Oświadczenie oferenta, że w przypadku wynajęcia lokalu użytkowego, który jest położony w budynku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków zobowiązuję się On uzgodnić wszelkie prace związane z remontem lokalu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, a w razie konieczności uzyskać stosowne pozwolenie służb konserwatorskich na ich wykonanie.

17) Oświadczenie oferenta w zakresie zwrotu wadium wpłaconego przed przystąpieniem do aukcji (należy podać numer rachunku bankowego oraz niezbędne dane umożliwiające prawidłowe przekazanie środków finansowych).

18) Datę dokonania przelewu (wpłaty) środków finansowych tytułem wadium na konto Organizatora oraz wysokość przelanej kwoty.

 

8. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji oferenta, spełniającego wymogi przewidziane w zarządzeniu Nr 1300/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest:

8.1. wpłacenie przez oferenta wadium w terminie określonym w ust. 5 nin. ogłoszenia oraz w wysokości określonej przez organizatora aukcji,

8.2. złożenie oferty w przepisanej formie i w wyznaczonym terminie (ust. 6 oraz ust. 7).

 

9. Osoba przyjmująca ofertę przystąpienia do aukcji zobowiązana jest odnotować na kopercie datę i godzinę przyjęcia oferty, oraz kolejny numer przyjmowanej oferty.

 

10. Oferent składając ofertę winien na kopercie odnotować datę dokonania przelewu (wpłaty) oraz wysokość wpłaconego wadium.

 

11. Lokale ujęte na wykazach przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji, będą udostępniane do oglądania, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 – 1400.

 

12. Zwrot wadium w obowiązującej wysokości, osobom, które nie wygrają aukcji dokonywany będzie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy.

 

13. Zwycięzca aukcji otrzyma zwrot wadium, pod warunkiem zawarcia przez niego umowy najmu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 marca 2020 r. (włącznie). Zwrot wadium osobom uprawnionym dokonywany będzie od dnia 13 kwietnia 2020 r. do dnia 27 kwietnia 2020 r. na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy.

 

14. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest w terminie sześciu dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia aukcji, tj. do dnia 30 marca 2020 r. podpisać umowę na najem lokalu użytkowego. Przed podpisaniem umowy najmu, tj. w terminie sześciu dni kalendarzowych od daty jej przeprowadzenia (do dnia 30 marca 2020 r. - włącznie) zwycięzca aukcji zobowiązany jest dostarczyć Wynajmującemu:

- zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy – o niezaleganiu z zapłatą podatku realizowanego na rzecz ww. jednostki,

- zaświadczenie wydane przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa lub jednostkę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby oraz prowadzenia działalności gospodarczej – o niezaleganiu z zapłatą podatku i opłat realizowanych na rzecz ww. jednostki,

- oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Kraków lub pozostająca w zasobach lokalowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, a w przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego - oświadczenia podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień,

- oryginał oświadczenia złożonego w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. egzekucji, co do obowiązku zapłaty należności czynszowych do wysokości 24-krotności czynszu najmu netto. W oświadczeniu tym przyszły Najemca winien wyrazić zgodę na wystąpienie przez Wynajmującego z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności:

- w terminie do 2 lat od daty zakończenia umowy w przypadku umowy zawartej na czas oznaczony,

- dokument określający formę prawną prowadzonej działalności (nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność w oparciu o KRS lub CEIDG), w przypadku spółki cywilnej – umowę spółki,

- dowód wpłaty kaucji - w wysokości 300% miesięcznych należności (netto). Kaucję należy wpłacić przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa, tj. 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415 w taki sposób, aby przed zawarciem umowy najmu należne środki finansowa figurowały na wskazanym powyżej koncie bankowym - o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu środków finansowych na ww. rachunek bankowy ZDMK. Dokonując wpłaty kaucji należy podać adres lokalu użytkowego, którego wpłata dotyczy oraz dane dotyczące zwycięzcy aukcji, tj. imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę (w przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej).

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 marca 2020r., któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje utratę wpłaconego wadium w całości oraz odmowę Wynajmującego zawarcia umowy na najem lokalu użytkowego.

 

15. Organizator zastrzega, że w lokalach będących przedmiotem aukcji nie może być wykonywana działalność polegająca na:

- sprzedaży tzw. dopalaczy i innego tego typu substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, (działających na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych i odurzających) oraz środków zastępczych nie będących żywnością,

- prowadzeniu agencji towarzyskich, punktów sprzedaży asortymentu erotycznego typu sex-shop, klubów nocnych typu go-go oferujących występy artystyczne w zakresie tańca erotycznego, striptizu, itp.,

- prowadzeniu wypożyczalni elektrycznych pojazdów trójkołowych napędzanych silnikiem elektrycznym, oraz

- prowadzeniu działalności w zakresie gier hazardowych bez wymaganego zezwolenia (koncesji), o którym mowa we właściwej ustawie o grach hazardowych,

- sprzedaży produktów przeznaczonych do spożycia zawierających alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

 

16. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji w całości lub na poszczególne lokale bez podania przyczyny – art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących zasad przeprowadzenia aukcji oraz lokali użytkowych kierowanych do wynajęcia w tym trybie udziela Dział Umów Zarządu Dróg Miasta Krakowa, z siedzibą w Krakowie, ul. Centralna 53, nr tel. 12 616 70 21, 12 616 70 32.

 

1. Tabelaryczny wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w marcu

2. Wykaz lokali użytkowych GMK

3. Ogłoszenie ws. przeprowadzenia w dniu 24 marca 2020 r. aukcji na najem lokali użytkowych

4. Oferta do udziału w aukcji na najem lokali użytkowych

5. Zarządzenie PMK 1300/2015 z dnia 28.05.2015

5a. Załącznik do Zarządzenia PMK 1300/2015

6. Umowa najmu lokalu użytkowego - wzór (ver. 1)

7. Pismo dot. składania ofert

8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARCIN HANCZAKOWSKI
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF TURMIŃSKI
Data wytworzenia:
2020-02-26
Data publikacji:
2020-02-26
Data aktualizacji:
2020-03-18