Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE PGW WP RZGW w Krakowie

Zgodnie z wymogami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie), udostępnia do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 3 Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontraktu 3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie na terenie Miasta Kraków (powiat i gmina Miasto Kraków) oraz miejscowości Brzegi (powiat wielicki, gmina Wieliczka) w województwie małopolskim (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).

 

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 20.02.2020r. do dnia 04.03.2020r. (10 dni roboczych), w siedzibie:

 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój nr 208, w dniach roboczych od godziny 7:00 do 15:00,

Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30;

 

lub poprzez stronę internetową:

 

 

 

 

  • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły pod adresem – www.odrapcu.pl.

 

 

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 20.02.2020r. do dnia 04.03.2020r.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoba do kontaktu: Monika Grzywacz, Małgorzata Myrta, tel.+12 62 84 208). Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 05.03.2020r. o godzinie 15:00, w Hotelu Centrum, os. Centrum E 12 przy al. Jana Pawła II, 31-934 Kraków, odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym zostaną przedstawione informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

 

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Dziennik Polski –czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa, Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

 

LINK DO DOKUMENTÓW


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR RUSOWICZ
Data wytworzenia:
2020-02-20
Data publikacji:
2020-02-20
Data aktualizacji:
2020-02-20