Dokument archiwalny
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela”

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego

I.

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego, zwanego dalej Teatrem, z siedzibą w Krakowie ul. Karmelicka 6, będącego miejską artystyczną instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, zwana dalej organizatorem.

 

II.

1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) jest niekarana,

3) korzysta z pełni praw publicznych,

4) posiada ukończone wyższe studia magisterskie,

5) ma co najmniej:

- 5 lat stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną oraz 2 lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych

lub

- 5 letni okres prowadzenia działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną oraz 2 lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych

lub

- 2 lata udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu instytucją lub organizacją i zespołem ludzkim oraz 5 lat doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych,

6) jest w dobrym stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,

7) posiada znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego.

2. Preferowani będą kandydaci:

1) posiadający zdolności menedżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych,

2) posiadający doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania lub artystycznego wykonywania utworów w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, filmu lub innych sztuk audiowizualnych,

3) posiadający doświadczenie, niezbędną wiedzę i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich,

4) posiadający wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z działalnością kulturalną, np. reżyseria teatralna, teatrologia, kulturoznawstwo, organizacja i zarządzanie-menadżer kultury, zarządzanie i marketing.

5) posiadający bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, a także zamówień publicznych w zakresie kultury.

3. Głównym zadaniem Dyrektora Teatru będzie kierowanie całokształtem działalności Teatru funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutu Teatru. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru oraz programu jego działania.

 

III.

1. Wnioski do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru muszą mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 315/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego,

3) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

4) kserokopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,

5) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz dokumenty potwierdzające wymagania, o których mowa w rodz. II ust. 1 pkt 5.

6) aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,

8) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

11) oświadczenie, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 315/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego,

12) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru (maksymalnie do 10 stron A4), z uwzględnieniem:

a) programu obejmującego działalność repertuarową – artystyczną i edukacyjną na okres co najmniej 5 sezonów artystycznych, z zachowaniem profilu działalności Teatru określonego w § 3 Statutu tej instytucji oraz zgodnego z Programem Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXIX/1933/17 z dnia 5 lipca 2017 r.,

b) biznesplanu dot. przedstawionego programu uwzględniającego poziom dotacji organizatora wraz z propozycją pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,

c) planów inwestycyjnych i remontowych wraz z propozycją pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na ich realizację,

d) programu współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi krakowskimi, krajowymi oraz zagranicznymi (realizacja wspólnych przedsięwzięć, i programów),

e) planów dotyczących promocji instytucji i jej działań z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu (w tym m.in. media społecznościowe),

f) wskazówek zawartych w podręczniku „Audyt jakościowy w miejskich instytucjach kultury w Krakowie”.

13) Program, o którym mowa w pkt 12, powinien być dostarczony w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w sposób uniemożliwiający jego edycję (np. WORD) na płycie CD lub PenDrive (pamięć USB).

14) W przypadku kandydata na dyrektora bez kwalifikacji do realizacji przedstawionego programu, o którym mowa w pkt 12, dopuszcza się złożenie propozycji osobie, której zostanie powierzone stanowisko zastępcy ds. artystycznych.

 

2. Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty w tym opinie lub rekomendacje potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe.

3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być umieszczony w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego”. Oryginały dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 1 pkt 4 i 5 należy przedłożyć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Wniosek o przystąpienie do konkursu należy złożyć na stanowisku nr 5 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, plac Wszystkich Świętych 3-4, w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym tj. do dnia 16 marca 2020 r. (ustalonej zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego).

5. Wniosek, który wpłynie po wyżej określonym terminie nie będzie rozpatrywany. W przypadku przesyłki pocztowej o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

6. Z dokumentami i informacjami, dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru oraz innymi informacjami na temat działalności Teatru można zapoznać się na stronie BIP Teatru, bądź w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, Plac Wszystkich Świętych 11, pok. 26, tel. 12 616 19 16.

7. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

IV

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 315/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

3. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni e-mailowo i telefonicznie.

4. Zakończenie postępowania konkursowego przewiduje się w ciągu 60 dni po upływie terminu składania wniosków.

5. Za termin zakończenia postępowania konkursowego uznaje się dzień podjęcia ostatecznej decyzji przez Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru.

6. Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję konkursową, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub że żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia szczegółowych kryteriów oceny, ustalonych przez komisję konkursową z uwzględnieniem treści wymagań, o których mowa w rozdz. II ust. 1 .

 

V

Ostateczną decyzję w sprawie powołania wyłonionego w konkursie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru, szczegółów dotyczących warunków umowy o pracę, podejmie Prezydent Miasta Krakowa.

 

VI

Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), której treść zostanie uzgodniona w sposób przewidziany w art. 16 ust. 12 tej ustawy. Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

 

 

VII

Dyrektor zostanie powołany na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Planowany termin zatrudnienia nie później niż od początku sezonu artystycznego 2020/2021.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA NOWACKA
Data wytworzenia:
2020-02-14
Data publikacji:
2020-02-14
Data aktualizacji:
2020-02-14
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-05-31 00:00:03
ANNA NOWACKA
 Przeniesiono do archiwum
2020-02-14 08:28:25
ANNA NOWACKA
 Edycja
2020-02-14 08:28:19
ANNA NOWACKA
 Publikacja