Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Dokończenie przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie. Odcinek 3 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz. W ramach rozbudowy prawego wału rzeki Wisły w Krakowie.

Data wywieszenia obwieszcze-nia………………………

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zmianami) oraz w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U.2019.933 ze zm.)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że 13 stycznia 2020 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-XI.7840.27.5.2019.JCh o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Dokończenie przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie. Odcinek 3 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz. W ramach rozbudowy prawego wału rzeki Wisły w Krakowie na wniosek inwestora na podstawie art. 98 Kodeksu postępowania administracyjnego, złożony przez pełnomocnika inwestora, występującego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z 03 września 2018 r., znak: KR.ROO.012.374.2018.

 

Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia.

 

Jednocześnie informuje się, że w przypadku złożenia zażaleń przez inne strony postępowania, organ uznając, że warunek braku sprzeciwu stron odnośnie do zawieszenia postępowania nie jest spełniony, podejmie działania określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zmierzające do odmowy zawieszenia postępowania.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Budownictwa i Rozwoju Infrastruktury, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, zaleca się w godz. 12.00 – 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 39 21 663. Zaznacza się, że zapoznanie z aktami sprawy w pozostałych godzinach pracy i bez uzgodnienia telefonicznego nie gwarantuje dostępu do akt sprawy z uwagi na obciążenie dużą ilością prowadzonych postępowań.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-01-16
Data publikacji:
2020-01-16
Data aktualizacji:
2020-01-16