Dokument archiwalny
KONKURS im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (7 edycja)

Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 30 marca 2020 roku.

NOC POEZJI 2020

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

ogłasza

 

KONKURS im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ

na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI

(7 edycja)

 

 

 

Ideą zainicjowanego w 2014 roku przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa konkursu jest promocja debiutów poetyckich, poprzez wsparcie autorów u progu ich kariery zawodowej.

 

Nagrodę w konkursie stanowi wydanie wybranego przez jury tomu wierszy oraz organizacja spotkania autorskiego z laureatem podczas Nocy Poezji.

 

Patronką konkursu, począwszy od II edycji (2015), została Anna Świrszczyńska (1909-1984), wybitna polska poetka, autorka m. in. słynnego tomu „Jestem baba" (1972), która dokonała swoistej rewolucji w polskiej poezji, zarówno pod względem języka, jak i treści. Czesław Miłosz, w poświęconej poetce książce „Jakiegoż to gościa mieliśmy” napisał, że Anna Świrszczyńska pod wieloma względami „wyprzedziła swój czas”. Jako córka malarza swobodnie poruszała się „wśród znaków całego kulturalnego dziedzictwa”. O sprawach codziennego życia, pisała tak „jak żadna poetka polska się nie odważyła”. Już jej wczesne wiersze były „stylizowane, intertekstowe, jak się dziś mówi, naśladują, udają parodiują, igrają, czyli stosują sposoby, które stały się modne dopiero przy końcu stulecia”. (cyt. za: Cz. Miłosz, „Jakiegoż to gościa mieliśmy”, Kraków, 2012, 46-47, 113). Wiersze Anny Świrszczyńskiej przetrwały próbę czasu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu niepublikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz hasłem/godłem (zobacz UWAGI poniżej).

 

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) zestaw wierszy w dwóch jednakowych egzemplarzach (w postaci wydruków w formacie A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych),

b) wersję elektroniczną zestawu wierszy (CD lub pendrive, jeden egzemplarz),

c) osobną, dołączoną do zestawu wierszy kopertę, opatrzoną tym samym hasłem/godłem co zestaw wierszy, w której należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz krótką notę biograficzną .

 

4. Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 30 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków z dopiskiem KONKURS: KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI IM. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ.

 

5. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest równoznaczne z nieuwzględnieniem zestawu wierszy w konkursie.

 

6. Tematyka prac jest dowolna.

 

7. Liczba i układ wierszy w zestawie zależy wyłącznie od koncepcji Autora.

 

8. Powołane przez organizatora Jury przyzna jedną nagrodę. Jury może również przyznać wyróżnienia.

 

9. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomu wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomu podczas NOCY POEZJI 2020. Książka poetycka będzie rozdysponowana podczas NOCY POEZJI 2020.

 

10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.).

 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2020. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach Magicznego Krakowa oraz BIP Kraków. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania głównej nagrody.

 

12. Werdykt zostanie ogłoszony uroczyście podczas Nocy Poezji 2020 i zamieszczony na stronie Internetowej Magiczny Kraków (www.krakow.pl).

 

13. Organizator zastrzega sobie, iż z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa nieodpłatną licencję do jednokrotnej publikacji nagrodzonych prac.

 

14. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

 

15. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie zestawu wierszy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

 

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (+48) 12 616 1917 w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).

 

UWAGA:


1. Hasło lub godło to indywidualne oznaczenie nadesłanego materiału przez Autora (kod cyfrowy, literowy lub dowolna kombinacja liter i cyfr – rodzaj pseudonimu stworzonego na potrzeby postępowania konkursowego).

 

2. INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu organizacji wydarzeń literackich.

Informujemy, że:

a) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym zostaną zniszczone.

c) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d) Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie i ma charakter obowiązkowy.

e) Konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość udziału w konkursie.

Ponadto informujemy, że macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl, adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 

 

Zobacz więcej:

KONKURS POETYCKI im. Anny Świrszczyńskiej

KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2020-01-10
Data publikacji:
2020-01-10
Data aktualizacji:
2020-01-10