Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania publicznego: Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 stycznia 2020 roku o godz. 15.00.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW/CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ

 

na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Tytuł zadania publicznego: CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 800 000,00 zł (400 000,00 zł na rok 2020 i 400 000,00 zł na rok 2021)

Termin realizacji zadania: od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku


Miejsce realizacji zadania: następujące pomieszczenia w budynku w lokalizacji os. Centrum C 10 (wejście od al. Przyjaźni) w Krakowie, o łącznej powierzchni 125,24 m2 (plan pomieszczeń w załączniku nr 7 do ogłoszenia):

- P1 o powierzchni 19,64 m2,
- P2 p powierzchni 20,90 m2,
- P3 o powierzchni 21,53 m2,
- P5 o powierzchni 3,17 m2,
- P6 o powierzchni 53,66 m2,
- P7 o powierzchni 6,34 m2.

 

We wskazanej powyżej lokalizacji, oprócz realizowanego zadania „Centrum Obywatelskie Centrum C 10”, funkcjonują (w pomieszczeniu P4) trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej czynne w godz. w godz. od 7.30 do 20.30.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2018 nie przeznaczyła żadnych środków na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

„Centrum Obywatelskie Centrum C 10” powinno być otwarte co najmniej 5 dni w tygodniu i przynajmniej 6 godzin dziennie. Centrum ma być prowadzone w lokalu wskazanym przez Gminę Miejską Kraków, wyposażonym w meble biurowe i sprzęt komputerowy zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia oraz pomieszczenia współdzielone (korytarze i sanitariaty) z innym najemcą lokalu o łącznej powierzchni 40,06 m2, za których współdzielenie Oferent pokrywa opłaty czynszowe w części odpowiadającej 92,74% wysokości opłat za m2 tych powierzchni. Koszty miesięcznych opłat za użytkowanie udostępnionych na czas realizacji zadania pomieszczeń, z uwzględnieniem części współdzielonych z innymi najemcami oraz koszty zużycia mediów, będą ponoszone przez Oferenta zgodnie z poniższą specyfikacją:

- czynsz: 7,13 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT),

- koszty eksploatacyjne całości lokalu:

• zaliczka za wodę i ścieki – 100,50 zł brutto (w tym 8% VAT) – Oferent pokrywa w części odpowiadającej 92,74% wysokości opłat za całość lokalu

• centralne ogrzewanie – 750,26 zł brutto (w tym 23% VAT)

• opłata za odbiór odpadów komunalnych – 155,96 zł (w tym 23% VAT) – Oferent pokrywa w części odpowiadającej 92,74% wysokości opłat za całość lokalu.

Dodatkowo, Oferent będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej odpowiadających 81,23% wysokości opłat za całość lokalu.

 

Wysokość wykazanych opłat może uleć zmianie w trakcie realizacji zadania publicznego. Oferent sporządzając zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego powinien w nim uwzględnić możliwość wzrostu stawek czynszu i mediów.

Opłaty miesięczne nie obejmują:

- usługi sprzątania w pomieszczeniach, w których realizowane będzie zadanie publiczne,

- kosztów obsługi informatycznej,

- kosztów telefonu i dostępu do Internetu,

- podatku od nieruchomości naliczanego za okres korzystania z udostępnionych pomieszczeń.
Oferent powinien zaplanować te wydatki w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu Regulaminu funkcjonowania „Centrum Obywatelskiego Centrum C 10” zawierającego min. zasady nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń z uwzględnieniem m.in. zakazu prowadzenia: agitacji politycznej, działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.

Przedstawiciele Oferenta mogą obejrzeć przeznaczone na realizację zadania publicznego pomieszczenia wraz z wyposażeniem wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 508-017-527.

„Centrum Obywatelskie Centrum C 10” powinno realizować następujące cele:

1. wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkanek i mieszkańców Krakowa:

1.1. podniesienie skuteczności i skali oddziaływania liderów społecznych/aktywistów poprzez rozwój ich kompetencji;

1.2. wzmocnienie potencjału istniejących lub tworzących się inicjatyw społecznych mieszkańców Krakowa poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne (cykliczne spotkania Aktywnych Mieszkańców, międzypokoleniowe spotkania integracyjne);

1.3. zwiększanie dostępu mieszkańców Krakowa do zasobów wspierających podejmowanie aktywności społecznej i obywatelskiej (m.in. infrastruktura/lokal, kontakty, informacje o możliwych formach aktywności).

 

2. zwiększanie skuteczności grup nieformalnych i NGO w realizacji ich misji:

2.1. wzrost kompetencji potrzebnych do prowadzenia grupy nieformalnej wśród osób zaangażowanych w ich działania lub organizacji pozarządowej (np.: pomoc w kwestiach załatwiania spraw administracyjnych w urzędach, kwestie prawne, marketing, zarządzanie, finanse);

2.2. wzmocnienie współpracy i komunikacji wewnątrz sektora obywatelskiego (grup nieformalnych lub organizacji pozarządowych) zmierzające do np. tworzenia partnerstw, dzielenia się zasobami (kawiarenka społecznościowa, bank kompetencji/zasobów/czasu), wymiany doświadczeń - wymiana sąsiedzka, wspólnej realizacji działań:

2.3. rozwijanie kultury współpracy, usprawnianie komunikacji oraz wdrażanie nowych kierunków i narzędzi współpracy między przedstawicielami różnych sektorów;

2.4. ułatwianie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych do prowadzenia grupy nieformalnej lub organizacji pozarządowej (np. infrastruktura/lokal, kontakty, promocja wydarzeń, “know-how” dotyczące logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych);

2.5. prowadzenie badania potrzeb grup nieformalnych i organizacji pozarządowych w zakresie oczekiwanych działań, zakończonego sporządzeniem co półrocznego Raportu.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. inicjowanie lokalnej aktywności mieszkańców/grup nieformalnych/organizacji pozarządowych m.in. spotkania, grupy wymiany doświadczeń, wsparcie w przygotowywaniu wniosków inicjatywy lokalnej w oparciu o ustawę lub wniosków do budżetu obywatelskiego, działania motywacyjne i inspiracyjne;

2. animację współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw między mieszkańcami/ grupami nieformalnymi/organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym, biznesem, nauką m.in. spotkania, wymiana zasobów, grupy robocze, networking, konferencje;

3. działania informacyjno-promocyjne, w tym opracowanie logo „Centrum Obywatelskiego Centrum C 10” oraz prowadzenie strony internetowej „Centrum Obywatelskiego Centrum C 10” pod adresem: www.c10.krakow.pl, poprzez: promocję postaw obywatelskich, budowanie pozytywnego wizerunku ruchów społecznych i NGO, kampanie informacyjno – promocyjne; uczestnictwo w procesie konsultacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, popularyzacja standardów realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków określonych w obowiązującym w Mieście Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, wysyłka newslettera, mapowanie organizacji pozarządowych działających na terenie Nowej Huty w Krakowie, popularyzację form współpracy Miasta z trzecim sektorem (programy współpracy, Komisje Dialogu Obywatelskiego, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego); tworzenie kalendarza wydarzeń realizowanych w Krakowie przez grupy nieformalne/mieszkańców/organizacje pozarządowe;

 

4. działania edukacyjne m.in. warsztaty (np. z pisania projektów), grupy wymiany doświadczeń, spotkania tematyczne, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami, szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania branżowe;

5. działania wspierające m.in. doradztwo, mentoring, przygotowanie i wdrażanie planów rozwoju, organizacja inicjatyw sąsiedzkich, wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów przez grupy nieformalne (np. korzystanie z lokali miejskich, sprzętu);

6. nieodpłatne udostępnianie i wynajem powierzchni (sala szkoleniowa, przestrzeń biurowa i coworkingowa) mieszkańcom/grupom nieformalnym/organizacjom pozarządowym.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869z późn. Zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem:http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2019/661/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow_ofert_w_Gminie_Miejskiej_Krakow_w_roku_2019.html

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

4. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

5. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

6. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 30 % danego kosztu.

7. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobu zapobiegania im w postaci obligatoryjnego załącznika do oferty.

8. Oferent, w przypadku wykazywania w ofercie wkładu osobowego, jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie pkt VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

9. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

10. Oferent/Oferenci jest/są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn.zm.).

11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

12. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

13. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

16. Dotacja będzie przekazana w 2 transzach:

a) pierwsza w kwocie: 400 000,00 zł do 14 dni od dnia podpisania umowy dotacyjnej,

b) druga w kwocie: 400 000,00 zł do dnia 30 stycznia 2021 r.

17. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

18. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

19. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 14.

20. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

21. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

22. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 stycznia 2020 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do sekretariatu (III piętro) Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl.

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście, wyłącznie do sekretariatu (III piętro) Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub przesłać poczta lub kurierem (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia).

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie,

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),

3) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników,

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

6) złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,

7) złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi

w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.

 

9. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.

11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. ustawy,

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy),

5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

15. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

16. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO.

oraz udostępnia się je w:

1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

 

17. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS

1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej

w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00:

- pod numerami tel. 12/616-78-03 lub 12/616-78-11 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,

- pod numerem tel. 12/616-78-23 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW/CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ:

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. „CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10”.

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1) Przewodniczący (-ca) komisji – przedstawiciel (-ka) komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

2) do trzech przedstawicieli (-ek) komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego (-cej),

3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

 

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący (-ca) komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną

w drodze zarządzenia.

7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli/przedstawicielki organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

8. Kandydaci/kandydatki muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami/obywatelkami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

3) mają doświadczenie w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

 

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom/członkiniom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 19 grudnia 2019 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w sekretariacie (III piętro) Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl.

11. Pracownicy komórki merytorycznej powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

1. Wybrany w drodze konkursu Oferent (Oferenci) podpisze (-szą) umowę najmu z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie na pomieszczenia będące siedzibą „Centrum Obywatelskiego Centrum C 10” z czynszem i pozostałymi kosztami eksploatacyjnymi w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w pozycji „miejsce realizacji zadania”.

2. Wyposażenie ww. pomieszczeń (sprzęt, umeblowanie) zostanie udostępnione Oferentowi (-om) wyłonionemu (-nym) w trybie otwartego konkursu ofert, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykaz ww. wyposażenia stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

3. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r.

4. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ostawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą nr XXX/792/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 05.12. 2019 r.

5. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

załącznik nr 1 – formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

załącznik nr 2 – formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

załącznik nr 3 – karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5 – formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej;

załącznik nr 6 – wykaz wyposażenia pomieszczeń Centrum Obywatelskiego Centrum C 10;

załącznik nr 7 – plan pomieszczeń Centrum Obywatelskiego Centrum C 10.


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA SŁOMSKA
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-12-12
Data aktualizacji:
2019-12-12