Dokument archiwalny
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 22 szt. drzew z nieruchomości przy ul. Aleksandry 9 dz. nr 72/155 obr. 57 Podgórze, ul. Aleksandry 23 dz. nr 247/8 obr. 57 Podgórze, ul. Aleksandry 27 dz. nr 299/1 obr. 57 Podgórze, ul. Barbary 14 dz. nr 29/164 obr. 57 Podgórze, ul. Duża Góra 35 dz. nr 293 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 12 dz. nr 232/122 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 14 dz. nr 232/123 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 16 dz. nr 232/124 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 22 dz. nr 232/125 obr. 57 Podgórze, ul. Telimeny 11 dz. nr 169/27 obr. 56 Podgórze, ul. Telimeny 33 dz. nr 292/5 obr. 57 Podgórze.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 28.11.2019 r.

WS-05.6131.1.337.2019.KZ

 

OBWIESZCZENIE

 

dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia: 05-07-2019 r. Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Bieżanów", ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków, postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 22 szt. drzew z nieruchomości przy ul. Aleksandry 9 dz. nr 72/155 obr. 57 Podgórze, ul. Aleksandry 23 dz. nr 247/8 obr. 57 Podgórze, ul. Aleksandry 27 dz. nr 299/1 obr. 57 Podgórze, ul. Barbary 14 dz. nr 29/164 obr. 57 Podgórze, ul. Duża Góra 35 dz. nr 293 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 12 dz. nr 232/122 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 14 dz. nr 232/123 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 16 dz. nr 232/124 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 22 dz. nr 232/125 obr. 57 Podgórze, ul. Telimeny 11 dz. nr 169/27 obr. 56 Podgórze, ul. Telimeny 33 dz. nr 292/5 obr. 57 Podgórze.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze. zm.,cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) zawiadamiam strony, że zgromadzony został materiał dowodowy pozwalający na rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji administracyjnej. Jednocześnie informuje się, iż zaistniały przesłanki przemawiające za wydaniem decyzji:

• zezwalającej na usunięcie 18 szt. drzew (4 szt. drzew z gatunku świerk pospolity: nr 1 o obw. pnia 41 cm z terenu przy ul. Aleksandry 9 dz. nr 72/155 obr. 57 Podgórze, nr 2 o obw. pnia 58 cm z terenu przy ul. Aleksandry 9 dz. nr 72/155 obr. 57 Podgórze, nr 16 o obw. pnia 57 cm z terenu przy ul. Duża Góra 35 dz. nr 293 obr. 57 Podgórze, nr 17 o obw. pnia 61 cm z terenu przy ul. Duża Góra 35 dz. nr 293 obr. 57 Podgórze, 7 szt. drzew z gatunku jarząb pospolity: nr 9 o obw. pnia 86 cm z terenu przy ul. Heleny 16 dz. nr 232/124 obr. 57 Podgórze, nr 10 o obw. pnia 81 cm z terenu przy ul. Heleny 16 dz. nr 232/124 obr. 57 Podgórze, nr 11 o obw. pnia 86 cm z terenu przy ul. Heleny 16 dz. nr 232/124 obr. 57 Podgórze, nr 12 o obw. pnia 53 cm z terenu przy ul. Heleny 16 dz. nr 232/124 obr. 57 Podgórze, nr 13 o obw. pnia 78 cm z terenu przy ul. Heleny 16 dz. nr 232/124 obr. 57 Podgórze, nr 14 o obw. pnia 50+52+43 cm z teren przy ul. Heleny 22 dz. nr 232/125 obr. 57 Podgórze i nr 15 o obw. pnia 61 cm z teren przy ul. Heleny 22 dz. nr 232/125 obr. 57 Podgórze, 3 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa: nr 8 o obw. pnia 70 cm z terenu przy ul. Heleny 14 dz. nr 232/123 obr. 57 Podgórze, nr 19 o obw. pnia 95 cm z terenu przy ul. Telimeny 11 dz. nr 169/27 obr. 56 Podgórze i nr 20 o obw. pnia 92 cm z terenu przy ul. Telimeny 11 dz. nr 169/27 obr. 56 Podgórze, 1 szt. drzewa z gatunku trzmielina pospolita nr 7 o obw. pnia 45 cm z terenu przy ul. Heleny 12 dz. nr 232/122 obr. 57 Podgórze, 1 szt. drzewa z gatunku brzoza brodawkowata nr 18 o obw. pnia 47 cm z terenu przy ul. Telimeny 11 dz. nr 169/27 obr. 56 Podgórze, 1 szt. drzewa z gatunku wierzba biała nr 21 o obw. pnia 262 cm z terenu przy ul. Telimeny 33 dz. nr 292/5 obr. 57 Podgórze, 1 szt. drzewa z gatunku bez czarny nr 22 o obw. pnia 36+47 cm z terenu przy ul. Barbary 14 dz. nr 29/164 obr. 57 Podgórze), z jednoczesnym nałożeniem warunku nasadzeń zastępczych 18 szt. drzew z gatunku klon zwyczajny, klon jawor, klon polny, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, grab pospolity, kasztanowiec zwyczajny, głóg jednoszyjkowy, jabłoń ozdobna, grusza ozdobna, o obw. pnia 16-18 cm na wysokości 100 cm na terenie przy ul. Aleksandry 9 dz. nr 72/155 obr. 57 Podgórze, ul. Barbary 14 dz. nr 29/164 obr. 57 Podgórze, ul. Duża Góra 35 dz. nr 293 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 12 dz. nr 232/122 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 14 dz. nr 232/123 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 16 dz. nr 232/124 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 22 dz. nr 232/125 obr. 57 Podgórze, ul. Telimeny 11 dz. nr 169/27 obr. 56 Podgórze, ul. Telimeny 33 dz. nr 292/5 obr. 57 Podgórze,

• decyzji nie zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzewa (1 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły nr 3 o obw. pnia 49+51 cm z terenu przy ul. Aleksandry 23 dz. nr 247/8 obr. 57 Podgórze, 1 szt. drzewa z gatunku modrzew europejski nr 6 o obw. pnia 113 cm z terenu przy ul. Aleksandry 27 dz. nr 299/1 obr. 57 Podgórze, 1 szt. drzewa z gatunku czeremcha zwyczajna nr 4 o obw. pnia 66+68 cm z terenu przy ul. Aleksandry 27 dz. nr 299/1 obr. 57 Podgórze i 1 szt. drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny nr 5 o obw. pnia 41+38+29 cm z terenu przy ul. Aleksandry 27 dz. nr 299/1 obr. 57 Podgórze).

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 i 79a k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 427 (poniedziałek-piątek w godz. 740-1500).

Ewentualne zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję (opatrzoną znakiem niniejszego zawiadomienia) na adres: Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag, co do zebranego w sprawie materiału dowodowego, potraktowane zostanie, jako ich brak.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 29 listopada 2019 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Krakowa w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub udzielenia informacji.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Swoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

8. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie sprawy bez rozpoznania

9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@um.krakow.pl. adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA PAMUŁA
Data wytworzenia:
2019-11-29
Data publikacji:
2019-11-29
Data aktualizacji:
2019-11-29