Dokument archiwalny
Obwieszczenie ws. AU-01.1.6740.1.1483.2019.ERM

budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod.-kan., ogrzewczą, c.o., stacja wymienników ciepła, wentylacja i klimatyzacja) oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 103/2, 103/17, 104/2, obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza wraz z budową zjazdu z działki nr 303, obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza na dz. nr 103/2, przy ul. Składowej w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                Kraków, dnia 12.11.2019r.

AU-01.1.6740.1.1483.2019.ERM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod.-kan., ogrzewczą, c.o., stacja wymienników ciepła, wentylacja i klimatyzacja) oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 103/2, 103/17, 104/2, obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza wraz z budową zjazdu z działki nr 303, obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza na dz. nr 103/2, przy ul. Składowej w Krakowie”, iż w przedmiotowej sprawie został zgromadzony cały materiał dowodowy.

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 8.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 12.11.2019 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2019-11-12
Data publikacji:
2019-11-12
Data aktualizacji:
2019-11-12