Dokument archiwalny
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2020 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa dnia 20 listopada 2019 r. o godz. 15.00.
Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 7 listopada 2019 r. o godz. 15.00.

OGŁOSZENIE

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

na realizację w formie powierzenia w roku 2020 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

I Tytuł zadania publicznego:

Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

II Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

III Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

1. w roku 2020 r. w łącznej wysokości wynosi 1 022 340 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych), przy czym na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przeznacza się 960 960 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) z czego na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przeznacza się 60 060 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100), a na zadania z zakresu edukacji prawnej przeznacza się 61 380 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) z czego na każdy punk 3 836,25 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 25/100).

2. Prezydent Miasta Krakowa zastrzega możliwość zmiany kwoty, o której mowa w pkt 1, w zależności od decyzji organów administracji rządowej w przedmiocie przyznania środków na realizację zadania.

 

IV Termin realizacji zadania: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

V Miejsce realizacji zadania:

Udzielanie porad prawnych lub obywatelskich odbywać się będzie na terenie Miasta Krakowa w lokalach Gminy Miejskiej Kraków udostępnionych Zleceniobiorcy.

Punkt Nazwa jednostki udostępniającej lokal Usytuowanie lokalu Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej /nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
1 Urząd Miasta Krakowa NPP os. Centrum C10 poniedziałek-piątek  godz. 07.30-11.30
2 poniedziałek-piątek  godz. 12.00-16.00
3 poniedziałek-piątek  godz. 16.30-20.30
4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie NPO ul. Rzeźnicza 2  poniedziałek-piątek   godz. 15.30-19.30
5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie NPO ul. Józefińska 14   poniedziałek-piątek    godz. 16.00-20.00 
6 Dom Pomocy Społecznej w Krakowie NPO  ul. Krakowska 55  poniedziałek-piątek    godz. 15.30-19.30 
7 Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów NPO ul. Helclów 2   poniedziałek-piątek    godz. 16.00-20.00 
8 Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie NPO   ul. Sas-Zubrzyckiego 10   poniedziałek-piątek   godz. 11.00-15.00
9  Urząd Miasta Krakowa NPP  Al. Powstania Warszawskiego 10 poniedziałek-piątek   godz. 16.00-20.00 
10 Urząd Miasta Krakowa NPP ul. Grunwaldzka 8   poniedziałek-piątek   godz. 07.30-11.30 
11 Urząd Miasta Krakowa NPO poniedziałek-piątek   godz. 12.00-16.00 
12  Dwór Czeczów NPO   ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 poniedziałek-piątek   godz. 10.00-14.00 
13  poniedziałek-piątek    godz. 14.00-18.00 
14  Urząd Miasta Krakowa NPP Plac Wszystkich Świętych 3-4   poniedziałek-piątek    godz. 16.00-20.00 
15  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie NPP Os. Na Kozłówce 27   poniedziałek-piątek    godz. 15.30-19.30 
16  Urząd Miasta Krakowa NPP os. Zgody 2   poniedziałek-piątek   godz. 16.00-20.00

 
Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wskazanych powyżej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Nieodpłatne mediacje świadczone będą w każdym punkcie z wyjątkiem przeprowadzania mediacji w zakresie art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) - dalej ustawa.

Na terenie Miasta Krakowa wskazane zostaną wyspecjalizowane dyżury jako nieodpłatna mediacja, w czasie których będą przeprowadzane mediacje w zakresie art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy.


VI Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

W roku 2019 Gmina Miejska Kraków przekaże środki finansowe w łącznej wys. 1 022 340 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100), na prowadzenie 16 punktów w tym 8 nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 8 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przekazała środki finansowe w łącznej wysokości 971 614,08 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście złotych 08/100) na prowadzenie 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

VII Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Zadanie polega na prowadzeniu 8 punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacji zadań z edukacji prawnej, 8 punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z edukacji prawnej. W przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacjom pozarządowym powierzy się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

2. Oferent może złożyć jedną ofertę na powierzenie prowadzenia nie mniej niż czterech punktów. Oferta może być złożona na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo

2) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

 

3. Oferta złożona na mniejszą liczbę punktów, zostanie przez komisję konkursową rozpatrzona negatywnie pod względem formalnym.

 

4. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

5. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

6. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje nieodpłatną mediację.

 

7. Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1) prawach i obowiązkach obywatelskich;

2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

8. Przeprowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków realizowanych w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach wskazanych w art. 3b ustawy.

 

Oferent w ofercie zobowiązany jest do przedstawienia propozycji swoich działań z zakresu edukacji prawnej oraz do ujęcia tych kosztów w kosztorysie.

 

9. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

10. Wymogi kadrowe:

1. nieodpłatnej pomocy prawnej może udzielać:

1) adwokat, radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,

2) doradca podatkowy w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) osoba, która:

a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczyć może osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenie poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,

3) Spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy.

3. nieodpłatną mediację świadczyć może mediator, którym może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, o której informację przekazano prezesowi sądu okręgowego. Przeprowadzać mediacji, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy, nie może osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron świadczyła uprzednio pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatną mediację może prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

11. Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. art. 5 ust. 2-5, art. 7 oraz art. 8 ust. 2-13.

 

12. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywać się będzie w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

 

13. Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określony jest w pkt V niniejszej oferty.

 

14. Wydłużenie czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach, jak również udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie powoduje zwiększenia środków dotacyjnych przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 

15. Oferent zobowiązany jest do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem przeprowadzania nieodpłatnej mediacji, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

16. Oferent zapewnia, że każdy przypadek udzielania pomocy dokumentowany będzie w sposób wskazany w ustawie w tym zgodnie z przepisami wykonawczymi oraz przy użyciu elektronicznego systemu obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

 

17. Oferent w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

 

18. Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

X PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY:

Do złożenia ofert w konkursie uprawniona jest organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 600, poz. 1570) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub w art. 4 ust. 1 pkt 22a, wpisane na listę Wojewody Małopolskiego, o której mowa w art. 11 d ust. 1 ustawy, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. w przypadku prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,

2) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, ustawy oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy,

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,

w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;

2. w przypadku prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,

2) posiada umowę zawartą z osobą, która:

– posiada wykształcenie wyższe,

– ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy

– korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

– nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 294)

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

– poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

– profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

– przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

3. w przypadku prowadzenia punktu, w którym będzie świadczona nieodpłatna mediacja:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z prowadzeniem mediacji,

2) posiada umowy z co najmniej trzema mediatorami, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 294)

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku z prowadzeniem nieodpłatnej mediacji i jej dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego prowadzenia nieodpłatnej mediacji,

- przestrzegania zasad etyki przy prowadzeniu nieodpłatnej mediacji, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

- opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości prowadzonej nieodpłatnej mediacji,

 

4. O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą rozwiązano umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

5. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2), pkt 2 ppkt 2) pkt3 ppkt 2) starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.

 

6. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3), pkt 2 ppkt 3) oraz pkt 3 ppkt3) starosta nie zawiera umowy z oferentem, albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

XI WARUNKI KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ

1. Miasto zapewni, że lokal, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie miał wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Pomieszczenie, w którym będzie usytuowany punkt, będzie wyposażone, co najmniej

w biurko oraz krzesła.

3. Miasto zapewni, że wyposażenie lokalu, w którym będzie usytuowany punkt będzie zapewniało bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe.

4. Lokal, w którym będzie usytuowany punkt będzie miał odpowiedni dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej.

5. Miasto zapewni osobie świadczącej dyżur w punkcie dostęp do telefonu, komputera, drukarki, kserokopiarki, internetu oraz za pośrednictwem internetu korzystanie z powszechnie dostępnych baz aktów prawnych takich jak sejmowa baza aktów prawnych (http://isap.sejm.gov.pl), strony Rządowego Centrum Legislacji (http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki.html), portal orzeczeń sądów powszechnych (https://orzeczenia.ms.gov.pl), baza orzeczeń Sądu Najwyższego oraz baza orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych, a także baza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

6. Miasto dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia możliwości korzystania ze specjalnego programu informacji prawnej.

7. Miasto zapewni właściwe warunki oczekiwania osób ubiegających się o udzielenie usług świadczonych w punkcie. W pomieszczeniach przeznaczonych dla osób oczekujących, umieszczona zostanie:

– informacja o wszystkich punktach na terenie Miasta,

– informacja o zakresie i zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, osobach uprawnionych oraz sposobie wykazywania uprawnień do uzyskania pomocy,

– karty informacyjne poradnictwa dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,

– zamknięta urna, w której osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy,

– informacja o możliwości i formach przekazywania przez osoby uprawnione opinii

o udzielonej pomocy:

a) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy,

b) w późniejszym terminie, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie.

8. Miasto zapewni, że lokal, w którym będzie usytuowany punkt będzie miał odpowiedni dostęp dla osób niepełnosprawnych.

9. Osoba udzielająca pomocy prawnej lub świadcząca poradnictwo obywatelskie uprawniona będzie do korzystania z lokalu, w którym umiejscowiony jest punkt oraz korzystania z sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej.

10. Osoba świadcząca pomoc w punkcie, będzie zobowiązana do przestrzegania w lokalu obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz innych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych.

 

XII Oczekiwany cel zleconego zadania publicznego:

Zapewnienie rzetelnych porad prawnych lub usług obywatelskich oraz podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa w tym poprzez realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

 

XIII Oczekiwane rezultaty zleconego zadania publicznego:

1. Prowadzenie 5 dni w tygodniu dyżuru w zakresie porad prawnych lub obywatelskich trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

2. Przeprowadzenie edukacji prawej w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt.

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=105083

 

XIV ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

3. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

4. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 30 % danego kosztu.

5. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – sekcja III.6 – Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego).

6. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie w ofercie sekcja VI. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

7. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

8. Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z .późn. zm.).

9. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, przed podpisaniem umowy Oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

11. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

14. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

15. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

16. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 13.

17. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

18. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

19. Z wykonania zadania publicznego objętego umową oferent sporządza sprawozdania zgodne z wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

20. Ostateczny termin przekazania dotacji oraz jej wysokość zależą od wpływu środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego na ten cel, na właściwy rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kraków.

21. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania, w tym w szczególności: na wynagrodzenia osoby/osób świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

22. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z lokalem, w którym usytuowany jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

23. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, o których mowa w sekcji V - A pkt II oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia, nie mogą przekroczyć 10% wysokości wnioskowanej dotacji.

 

XV SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowych Usług Społecznych na stronie internetowej pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl// i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty wraz z załącznikami do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS https://gwa.nawikus.krakow.pl// lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli oby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 20 listopada 2019 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

7. Wraz z ofertą należy złożyć załączniki:

1) odpis rejestru lub ewidencji zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym potwierdzający umocowanie osób go reprezentujących w przypadku gdy Oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań będących przedmiotem konkursu oraz kwalifikacje kadry;

 

Oferta złożona niezgodnie z ogłoszeniem lub bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych

 

XVI TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ

TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej

www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl.

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w lokalizacji ul. Dekerta 24 (sekretariat wydziału III piętro, pok. nr 8) lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24 , 30-703 Kraków).

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenia oferty po terminie,

2) złożenia oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),

3) złożenia formularza oferty bez wymaganych załączników (jeśli są wymagane),

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,

5) niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,

6) złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzą działalności w dziedzinie objętej konkursem,

7) złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieujawnionych na dzień składania oferty w Krajowym Rejestrze Sądowym, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

9. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.

11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy),

5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowała zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

15. Każdy w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

16. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu,

oraz udostępnia się je w:

3) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

4) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl

17. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

XVII ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS

1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r.

w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

XVIII INFORMACJE O KONKURSIE:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków:

• w pok. nr 21 III piętro, lub pod numerem tel. 12 616 78 50 lub 12 616 78 11, w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,

• w pokoju nr 03 lub pod numerem tel. 12 616 78 23 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

XIX PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na realizację zdania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w zakresie: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej, z zastrzeżeniem pkt 4 wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1) przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki realizującej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

2) do trzech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,

3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. W skład komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.

5. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

6. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

7. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

8. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

9. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę,

10. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

11. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 7 listopada 2019 r. o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24 w sekretariacie Wydziału III piętro; pokój nr 8 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl.

12. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

XX WAŻNE DOKUMENTY:

1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych określa zarządzenie nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą nr CXV/3053/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, Referat ds. Współpracy z NGO, III piętro pok. 21.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

załącznik nr 1 - formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 2formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 3karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej.


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA SŁOMSKA
Data wytworzenia:
2019-10-30
Data publikacji:
2019-10-30
Data aktualizacji:
2019-10-30