Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

"Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III na odcinku od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa wraz z rozbudową istniejących dróg publicznych powiatowych"

O B W I E S Z C Z E N I E   P r e z y d e n t a  M i a s t a  K r a k o w a   o ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

W związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 18 września 2019 r. (data wpływu do tut. Organu 19 września 2019 r.), na podstawie art. 33 - 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018.2081 t.j.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 15.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: AU-01-1.6740.4.15.2018.APS na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego przez pełnomocnika Pana Markusa Giemsa (adres koresp.: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCORE Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie), w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

„Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III na odcinku od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa wraz z rozbudową istniejących dróg publicznych powiatowych tj. ul. Doktora Twardego, ul. Bratysławskiej, ul. Siewnej, ul. Józefa Mackiewicza, dróg publicznych gminnych tj. ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila, ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Nad Sudołem, ul. Szopkarzy, ul. Bociana, ul. Pachońskiego, ul. Białoprądnickiej, ul. Bularnia, 11KD, 1KD, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i ul. Łukasza Górnickiego, drogi publicznej krajowej - DK nr 7 oraz dróg wojewódzkich tj. ul. Henryka Pachońskiego DW794 i ul. Matki Pauli Zofii Tajber DW794 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn.:”Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (tj. od dnia 25.09.2019 r. do dnia 25.10.2019 r.), można zapoznać się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz złożyć ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 (na Dziennik Podawczy, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres e-mail: Agata.Przychodzka-Solarz@um.krakow.pl.

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14:00.

 

Jednocześnie informujemy, że organem właściwym do:

1. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Prezydent Miasta Krakowa;

2. rozpatrzenia wszystkich uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków;

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2019-09-25
Data publikacji:
2019-09-25
Data aktualizacji:
2019-09-25