Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-7.6730.2.192 .2019.RKB

„Przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i pierwszej kondygnacji na cele mieszkalne wraz z instalacjami wewnętrznymi na działce nr 155 obr. 14 Krowodrza, przy

ul. Filareckiej 10 w Krakowie”

 

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                            Kraków, dnia 30 sierpnia 2019r.

AU-02-7.6730.2.192 .2019.RKB

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i pierwszej kondygnacji na cele mieszkalne wraz z instalacjami wewnętrznymi na działce nr 155 obr. 14 Krowodrza, przy

ul. Filareckiej 10 w Krakowie” tut. Organ wydał zawiadomienie o wniosku Inwestora

z prośbą o zawieszenie postępowania dla ww. zamierzenia inwestycyjnego.

 

Z treścią niniejszego zawiadomienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym

w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1,

w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 30 sierpnia 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RENATA KARENDAŁ-BRZEZIŃSKA
Data wytworzenia:
2019-08-30
Data publikacji:
2019-08-30
Data aktualizacji:
2019-08-30