Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-6.6740.1.1001.2019.ABI

"Rozbudowa i przebudowa odcinków magistral ciepłowniczych DN 800 (WI ORAZ WII) na rurociągi preizolowane: od punktu pomiędzy 1WPS7WI – 1WPS8WI do punktów stałych przy SM Mostostalowiec – ETAP 2A, na działkach ewid. nr: 1/6, 77/1, 78/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, obręb 54, jedn. ewid. Nowa Huta”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-6.6740.1.1001.2019.ABI                                                                                                     Kraków, 18.07.2019 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016. poz. 71), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 17.07.2019 r. wydał decyzję nr 1292/6740.1/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa odcinków magistral ciepłowniczych DN 800 (WI ORAZ WII) na rurociągi preizolowane: od punktu pomiędzy 1WPS7WI – 1WPS8WI do punktów stałych przy SM Mostostalowiec – ETAP 2A, na działkach ewid. nr: 1/6, 77/1, 78/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, obręb 54, jedn. ewid. Nowa Huta”

adres zamierzenia budowalnego: ul. Nowohucka

lokalizacja na działkach: 1/6, 77/1, 78/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, obręb 54, jedn. ewid. Nowa Huta

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji, oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 50 (tel. (0-12) 616 58 65), w godzinach przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - godz. 11.00 – 14.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-07-18
Data publikacji:
2019-07-18
Data aktualizacji:
2019-07-18