Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz hali garażowo-warsztatowo-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 1/16 obr. 15 i nr 288 obr. 52, jedn. ewid. Podgórze, Kraków

 

Data zamieszczenia …………………….

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 2/WZ2019 (znak sprawy: WI-IV.746.2.2.2019) z 17 lipca 2019 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz hali garażowo-warsztatowo-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 1/16 obr. 15 i nr 288 obr. 52, jedn. ewid. Podgórze, Kraków - na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków), reprezentowanego przez Pana Mariusza Gajewskiego – złożony 14 marca 2019 r., uzupełniony 23 kwietnia i 21 czerwca 2019 r.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.2.2.2019) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego.

 

Obwieszczenie podlega publikacji:

- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym);

- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa

(art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-07-17
Data publikacji:
2019-07-17
Data aktualizacji:
2019-07-17