Dokument archiwalny
Konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 programów polityki zdrowotnej

Ogłasza się konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 programów polityki zdrowotnej określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2019-2021" oraz Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, na podstawie art. 48 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1681/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w latach 2019-2021 programów polityki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2019-2021" oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów oraz podziału środków na ich realizację.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

 

 

NA REALIZACJĘ W LATACH 2019-2021

PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ

 

 

 

Komórka realizująca:

  

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

 

 

 

 

 

 I. Programy polityki zdrowotnej będące przedmiotem konkursu ofert.

 

 1. Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy;

   

 2. Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa;

   

 3. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;

   

 4. Program profilaktyki próchnicy u dzieci;

   

 5. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;

   

 6. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego;

   

 7. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;

   

 8. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli;

   

 9. Program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi;

   

 10. Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci – etap I;

   

 11. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków;

   

 12. Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem;

   

 13. Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP). 

 

 

II. Wysokość środków finansowych na programy polityki zdrowotnej. 

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa programu polityki zdrowotnej

 

 

Środki finansowe na 2019 r.

 

 

Środki finansowe na 2020 r.

 

 

Środki finansowe na 2021 r.

 

 

1.

 

 

Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy.

 

81 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

 

2.

 


Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania
i wychowania na terenie Miasta Krakowa.

 

380 000 zł

400 000 zł

450 000 zł

 

3.

 


Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych.

 

60 000 zł

80 000 zł


80 000 zł

 

 

4.

 


Program profilaktyki próchnicy u dzieci.

 

280 000 zł

500 000 zł

550 000 zł

 

5.

 

 

Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.

 

180 000 zł

180 000 zł

180 000 zł

 

6.

 

 

 

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego.

 

80 000 zł

80 000 zł

80 000 zł

 

7.

 

 

 

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych
w Gminie Miejskiej Kraków.

 

60 000 zł

70 000 zł


70 000 zł

 

 

8.

 

 

 

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli.

 

60 000 zł

-

-

 

9.

 

 

 

Program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet
z problemami uroginekologicznymi.

 

70 000 zł

100 000 zł


100 000 zł

 

 

10.

 

 


Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego
u dzieci – etap I.

 

100 000 zł

100 000 zł


100 000 zł

 

 

11.

 

 


Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków.

 

200 000 zł

-

-

 

12.

 


Program profilaktyki i terapii dzieci
z autyzmem.

 

70 000 zł

70 000 zł

70 000 zł

 

13.

 

 

 

 

Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP).

 

100 000 zł

120 00 zł

120 000 zł

 

Razem:

 


1 721 000 zł

 


1 800 000 zł

 

1 900 000 zł

 

 

 

III. Informacje ogólne dotyczace Konkursu ofert, w tym dotyczące składania i rozpatrywania ofert. 

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert, w tym jego warunki mogą być zmienione. W takim przypadku termin składania ofert może zostać odpowiednio wydłużony.

 2. Ofertę składa się wyłącznie w formie pisemnej na odpowiednim formularzu ofertowym, w zależności od programu polityki zdrowotnej, zwanego dalej także „Programem”. Wzory formularzy ofertowych do poszczególnych Programów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 3. Do oferty dołącza się odpowiednio w szczególności:

  1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego realizującego Program;

  2) pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że pomieszczenia, w których realizowany będzie Program są dopuszczone pod względem sanitarnym;

  3) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej;

  4) aktualny odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

  5) oświadczenie o sposobie rozliczenia (podmiot jest/nie jest podatnikiem podatku VAT);

  6) oświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego
  i Gminy Miejskiej Kraków;

  7) certyfikaty jakości udzielanych świadczeń medycznych (w szczególności w zakresie norm ISO i/lub akredytacji CMJ) – jeśli oferent posiada;

  8) dokumenty potwierdzające nazwę i wiek oraz dopuszczenie do użytku aparatury i sprzętu medycznego (jeśli są wymagane). 

 1. Szczegółowe zasady składania ofert, terminy realizacji Programów oraz wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji konkretnego Programu opisane są w dziale IV niniejszego ogłoszenia.

 2. Programy realizowane są od dnia podpisania umowy. Terminy realizacji poszczególnych programów określone są
  w dziale IV niniejszego ogłoszenia.

 3. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferenta. Jeśli osoby nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis należy składać pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 4. Ofertę na każdy Program składa się oddzielnie. Oferty winny być składane w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieszcza się nazwę oferenta, numer i nazwę Programu, którego oferta dotyczy.

 5. W przypadku, gdy oferent chce realizować Program w różnych lokalizacjach (placówkach) miasta Krakowa, składa oddzielną ofertę na każdą lokalizację (placówkę), w której chce realizować Program (np. oferent posiada 2 gabinety dentystyczne, jeden na os. Kurdwanów i drugi na os. Piastów, w takim przypadku na każdy z tych gabinetów należy złożyć oddzielną ofertę), z zastrzeżeniem, że oferent na daną lokalizację może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

 6. W przypadku składania ofert, przez tego samego oferenta, na więcej niż jeden Program, oferent może złożyć jeden komplet dokumentów stanowiących stosowne załączniki do oferty z zastrzeżeniem, że dokumenty te powinny być złożone w ofercie na pierwszy w kolejności Program, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, które winny być dołączone do każdej oferty odrębnie.

 7. Oferty składa się w sposób, miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 8. Oferty złożone w sposób niezgodny z ogłoszeniem będą odrzucane z przyczyn formalnych.

 9. Oferty, które przejdą ocenę formalną będą oceniane przez Komisje konkursową zgodnie ze szczegółowymi zasadami i kryteriami ich oceny obowiązującymi w ramach konkretnego Programu.

Komisja konkursowa może wzywać oferentów do składania wyjaśnień oraz przedkładania dokumentów, w szczególności potwierdzających dane zawarte w ofercie lub niezbędnych do prawidłowej oceny oferty.

  

 

IV. Opisy programów polityki zdrowotnej, terminy ich realizacji, formularze ofertowe, wymagania stawiane oferentom oraz szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert.

 

          1.  Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy.

  

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;  

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 1a do ogłoszenia;

 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji: 

 1. w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia  30 listopada 2019 r.;

 2. w 2020 r.: od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.;

 3. w 2021 r.: od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

   

   

  2. Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania  i wychowania na terenie Miasta Krakowa.

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia;

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 2a do ogłoszenia;

 3. Harmonogram i kosztorys realizacji programu stanowi załącznik nr 2b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji: 

 1. w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.;

 2. w 2020 r.: od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.;

 3. w 2021 r.: od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

   

   

  3.  Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych.

    

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia;

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 3a do ogłoszenia;

 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji: 

 1. w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.;

 2. w 2020 r.: od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia  30 listopada 2020 r.;

 3. w 2021 r.: od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

   

   

  4.  Program profilaktyki próchnicy u dzieci.

    

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia;

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 4a do ogłoszenia;

 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 4b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji: 

 1. w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.;

 2. w 2020 r.: od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.;

 3. w 2021 r.: od dnia 2 stycznia 2021r. do dnia 30 listopada 2021 r.

   

   

  5.  Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.

    

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia; 

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 5a do ogłoszenia;

 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 5b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji: 

 1. w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.;

 2. w 2020 r.: od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.;

 3. w 2021 r.: od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

   

   

  6. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego.

    

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia; 

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 6a do ogłoszenia;

 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 6b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji: 

 1. w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.;

 2. w 2020 r.: od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.;

 3. w 2021 r.: od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

   

   

  7. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków.

    

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia; 

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 7a do ogłoszenia;

 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 7b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji: 

 1. w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.;

 2. w 2020 r.: od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia  30 listopada 2020 r.;

 3. w 2021 r.: od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

   

   

  8. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli.

    

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia; 

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 8a do ogłoszenia;

 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 8b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

   

   

  9. Program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi.

    

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia; 

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 9a do ogłoszenia;

 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 9b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji: 

 1. w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.;

 2. w 2020 r.: od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.;

 3. w 2021 r.: od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

   

   

  10. Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci – etap I.

    

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia;

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 10a do ogłoszenia;

 3. Harmonogram i kosztorys realizacji programu stanowi załącznik nr 10b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji: 

 1. w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.;

 2. w 2020 r.: od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.;

 3. w 2021 r.: od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

   

  UWAGA: II etap realizacji Programu będzie przedmiotem konkursu ofert ogłaszanego w terminie późniejszym.

   

   

   

  11. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków.

    

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia; 

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 11a do ogłoszenia;

 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 11b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

   

   

  12. Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem.

    

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 12 do ogłoszenia;

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 12a do ogłoszenia;

 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 12b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji: 

 1. w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy  do dnia 30 listopada 2019 r.;

 2. w 2020 r.: od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.;

 3. w 2021 r.: od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

   

   

  13. Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP).

    

 1. Opis programu stanowi załącznik nr 13 do ogłoszenia;

 2. Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowią załącznik nr 13a do ogłoszenia;

 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 13b do ogłoszenia.

   

  Termin realizacji: 

 1. w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.;

 2. w 2020 r.: od dnia 2 styczna 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.;

 3. w 2021 r.: od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

   

V. Podmioty uprawnione do składania ofert.

 

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z postanowieniami poszczególnych Programów.

 

 

VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 15.00. Oferty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 31-703 Kraków, III piętro, pokój 17, z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, numeru i nazwy programu polityki zdrowotnej, którego dotyczy oferta.

 

Oferty złożone w innych lokalizacjach lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu) uznawane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

  

VII. Komisja konkursowa, sposób oceny ofert oraz termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.  

 1. Oceny ofert dokonuje Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa.
 2. W skład Komisji z prawem głosu wchodzi do 5 osób, przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, w tym przewodniczący Komisji i jego zastępca.

 3. W pracach Komisji, na wniosek Przewodniczącego, mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu zlecanych do realizacji Programów. W razie powstania potrzeby wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych Komisja może zasięgać ich opinii.

 4. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby biorące udział w konkursie ofert.

 5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 6. Komisja pracuje na posiedzeniach jawnych w składzie liczącym ponad połowę pełnego składu osobowego, w tym przewodniczący lub jego zastępca, a członkowie Komisji swoją obecność potwierdzają na liście obecności.

 7. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Komisji może zostać zwołane przez jego zastępcę.

 8. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu.

 9. Oferty ocenia Komisja.

 10. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo jego zastępcy w przypadku, gdy Przewodniczący nie bierze udziału w pracach Komisji.

 11. W przypadku sprawy nieuregulowanej niniejszym ogłoszeniem decyzje podejmuje Komisja, na zasadach o których mowa w ust. 10, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być sprzeczne z niniejszym ogłoszeniem.

 12. Terminy: złożenia ofert i rozstrzygnięcia konkursu ofert mogą zostać wydłużone.

 13. Na pierwszym posiedzeniu Komisja sporządza listy ofert, które wpłynęły na dany Program.

 14. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

  1) złożenie oferty po terminie;

  2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu;

  3) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;

  4) niewypełnienie wszystkich wymaganych punktów formularza oferty;

  5) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;

  6) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby do tego upoważnione.

 15. Oferty spełniające warunki formalne są poddawane ocenie przez Komisję zgodnie z kryteriami i zasadami oceny ofert obowiązującymi w ramach danego Programu.

 16. Komisja może żądać od oferentów dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących złożonych ofert, w szczególności potwierdzających dane zawarte w ofercie.

 17. Komisja może przeprowadzać wizje lokalne w proponowanych miejscach realizacji Programów.

 18. Oferta na dany Program może nie zostać wybrana do realizacji, w przypadku gdy treść oferty budzi zastrzeżenia co do jakości planowanych do realizacji świadczeń i usług, lub oferent nie daje gwarancji należytego ich wykonania lub w przypadku, gdy ceny określone w ofercie znacząco odbiegają od cen rynkowych.

 19. Komisja może wybrać ofertę w zakresie rzeczowym mniejszym niż wskazany w ofercie, w szczególności w celu zapewnienia mieszkańcom Krakowa dostępności do świadczeń realizowanych w ramach Programu oraz na podstawie potrzeb mieszkańców Krakowa. W takim przypadku, Komisja w porozumieniu z oferentem na podstawie danych zawartych w ofercie określa należne środki finansowe za jej wykonanie.

 20. Komisja wybiera oferty w ramach danego Programu w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 21. Wyniki Konkursu ofert zatwierdza Prezydent Miasta Krakowa w terminie do 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 22. Ogłoszenie wyników Konkursu ofert następuje niezwłocznie po ich zatwierdzeniu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich zatwierdzenia. Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się:

  1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;
  2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa. 

 1. Umowy zawierane będą po zatwierdzeniu i opublikowaniu wyników konkursu ofert.

 2. Warunkiem realizacji Programu jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Z wykonania umowy sporządza się stosowne sprawozdania.

 4. Konkurs ofert może zostać odwołany w całości lub w części przed upływem terminu na złożenie ofert.

 5. Konkurs ofert może zostać odwołany w całości lub części także po złożeniu ofert, w szczególności w przypadku, gdy ceny świadczeń zdrowotnych przedstawione w ofercie/ofertach, będą zdaniem Komisji znacząco odbiegać od ich cen rynkowych.

 6. Konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

  1) nie zostanie złożona żadna oferta,

  2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

VIII. Informacje dodatkowe.

 1. Gmina Miejska Kraków finansuje realizację programów polityki zdrowotnej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 2. Beneficjentami realizowanego zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

 3. Gmina Miejska Kraków za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza niniejszy konkurs ofert w swojej siedzibie i na stronie internetowej www.bip.krakow.pl/ oraz przekazuje informacje dotyczące Konkursu ofert samorządom zawodów medycznych działających na terenie Gminy.

 4. Dokumentacja Konkursu ofert, w tym obowiązujące formularze udostępnione są na stronie internetowej www.bip.krakow.pl/ oraz w Referacie ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 13.

 5. Informacje dotyczące Konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.00 w Referacie ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa, 30-703 Kraków, ul. Jana Dekerta 24, pokój nr 13  tel.: 12 616-94-92, 12 616-94-97.

   

  Załączniki do niniejszego ogłoszenia stanowią jego integralną część.

   

  Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Opis Programu prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy; 

 2. Załącznik nr 1a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy; 

 3. Załącznik nr 1b - Formularz ofertowy do Programu prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy; 

 4. Załącznik nr 2 - Opis Programu wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa;

 5. Załącznik nr 2a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania  i wychowania na terenie Miasta Krakowa;

 6. Załącznik nr 2b - Harmonogram i kosztorys realizacji Programu wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa;

 7. Załącznik nr 3 - Opis Programu profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;

 8. Załącznik nr 3a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;

 9. Załącznik nr 3b - Formularz ofertowy do Programu profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;

 10. Załącznik nr 4 - Opis Programu profilaktyki próchnicy u dzieci;

 11. Załącznik nr 4a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Program profilaktyki próchnicy u dzieci;

 12. Załącznik nr 4b - Formularz ofertowy do Programu profilaktyki próchnicy u dzieci;

 13. Załącznik nr 5 - Opis Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;

 14. Załącznik nr 5a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;

 15. Załącznik nr 5b -  Formularz ofertowy do Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;

 16. Załącznik nr 6 - Opis Programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego;

 17. Załącznik nr 6a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego;

 18. Załącznik nr 6b - Formularz ofertowy do Program zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego;

 19. Załącznik nr 7 - Opis Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;

 20. Załącznik nr 7a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;

 21. Załącznik nr 7b - Formularz ofertowy do Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;

 22. Załącznik nr 8 - Opis Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli;

 23. Załącznik nr 8a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkol;

 24. Załącznik nr 8b -  Formularz ofertowy do Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli;

 25. Załącznik nr 9 - Opis Programu profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi;

 26. Załącznik nr 9a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi;

 27. Załącznik nr 9b - Formularz ofertowy do Programu profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi;

 28. Załącznik nr 10 - Opis Programu prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci – etap I;

 29. Załącznik nr 10a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci – etap I;

 30. Załącznik nr 10b - Harmonogram i kosztorys realizacji Programu prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci – etap I;

 31. Załącznik nr 11 - Opis Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków;

 32. Załącznik nr 11a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków;

 33. Załącznik nr 11b - Formularz ofertowy do Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków;

 34. Załącznik nr 12 - Opis Programu profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem;

 35. Załącznik nr 12a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem;

 36. Załącznik nr 12b - Formularz ofertowy do Programu profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem;

 37. Załącznik nr 13 - Opis programu Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP);

 38. Załącznik nr 13a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację programu Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP);

 39. Załącznik nr 13b -  Formularz ofertowy do programu Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP).

 

Zarządzenie Nr 1681/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w latach 2019-2021 programów polityki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2019-2021" oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów oraz podziału środków na ich realizację.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA JABŁOŃSKA
Data wytworzenia:
2019-07-12
Data publikacji:
2019-07-12
Data aktualizacji:
2019-07-15