Dokument archiwalny
Wersja komunikatu z dnia: 2019-06-11 09:24:21
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW
w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 - Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontrakt 3A.3 Odcinek 4 - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

 

Każdy zainteresowany może:

 

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ od dnia 12.06.2019 r. do dnia 02.07.2019r. (włącznie), w siedzibie:

 

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, w dniach roboczych od godziny 9:00 do 14:00,

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny
w Krakowie, ul. Kryspinów 278, 32-060 Liszki, w dniach roboczych od godziny 10:00 do 13:00,

• Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,

 

lub poprzez stronę internetową:

 

Link do dokumentów

 

• PGW WP RZGW w Krakowie pod adresem – www.krakow.rzgw.gov.pl/,

• Urzędu Miasta Krakowa pod adresem – www.bip.krakow.pl,

• Urzędu Starostwa Powiatowego w Krakowie pod adresem – https//bip.malopolska.pl/spkrakow,

• Urzędu Gminy Liszki pod adresem – www.liszki.pl,

• Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły pod adresem – http://odrapcu.pl/.

 

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 12.06.2019 r. do 02.07.2019r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoba do kontaktu: Ewa Uczniak-Grzanka tel. +48 12 628 09 83 oraz Rafał Sionko tel. +48 12 628 09 83).

 

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 04.07.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny w Krakowie,
ul. Kryspinów 278, 32-060 Liszki odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Dziennik Polski - czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie i Nadzorze Wodnym oraz Urzędzie Miasta Krakowa, Urzędzie Starostwa Powiatowego w Krakowie, Urzędzie Gminy Liszki, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót (tablice ogłoszeń w Krakowie Dębnikach oraz miejscowościach Kryspinów i Piekary w gminie Liszki).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR RUSOWICZ
Data wytworzenia:
2019-06-11
Data publikacji:
2019-06-11
Data aktualizacji:
2019-06-11
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-07-03 00:00:02
PIOTR RUSOWICZ
 Przeniesiono do archiwum
2019-06-11 09:24:21
PIOTR RUSOWICZ
 Publikacja