Dokument archiwalny
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji na realizację zadania pn.Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych.

OGŁOSZENIE

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych ”.

 

Tytuł zadania publicznego: „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.

 

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego:

 

1) w okresie od 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

2) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Termin realizacji zadania publicznego: 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

 

Miejsce realizacji zadania publicznego: lokale na terenie Miasta Krakowa (preferuje się: Dzielnice Nowohuckie), do których oferenci posiadają tytuł prawny, co najmniej na okres realizacji zadania publicznego.

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

 

Gmina Miejska Kraków w roku 2018 nie realizowała przedmiotowego zadanie samodzielnie ani we współpracy z NGO.

 

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

 

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty/ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.

 

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Celem projektu jest w szczególności utworzenie i prowadzenie Klubu Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych, w których dzieci i rodzice oraz osoby oczekujące na potomstwo będą mogli się spotykać, wymieniać doświadczeniami, otrzymać wsparcie, zdobyć wiedzę, wzmocnić kompetencje rodzicielskie, rozwijać umiejętności dzieci oraz tworzyć nieformalne grupy wsparcia.

 

 

1. Adresaci zadania publicznego.

 

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich małe dzieci do lat 3 ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, oraz osoby oczekujące na potomstwo, kwalifikujące się do objęcia Programem „Za Życiem”.

 

 

2. Zadania Klubu Rodzica z dziećmi do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych.

 

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnego Klubu Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych, miejsc spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo, kwalifikujące się do objęcia Programem „Za Życiem”.

 

W ramach działalności Klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub ma prowadzić także działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

 

Program zajęć Klubu winien być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, dzieci do lat 3 ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz osób oczekujących na potomstwo, kwalifikujące się do objęcia Programem „Za Życiem” .

Rekomenduje się opracowywanie programu zajęć przy udziale adresatów zadania publicznego oraz w oparciu o ich potrzeby i pomysły.

 

Klub realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) pełnienie funkcji przyjaznego miejsca spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń;

2) organizację zajęć w każdym dniu tygodnia (co najmniej od poniedziałku do piątku 3 razy do południa, 2 razy po południu);

3) realizację spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami (co najmniej 4 spotkania w miesiącu w wymiarze minimum 240 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania - minimum 30 minut) tj.: psychologiem, pedagogiem, położną, logopedą, dietetykiem, prawnikiem i innymi specjalistami w zależności od potrzeb osób korzystających z Klubu;

4) realizację zajęć/warsztatów (co najmniej 5 razy w tygodniu po 5 godzin, czas trwania jednych zajęć/warsztatów - minimum 30 minut – w zależności od specyfiki zajęć/warsztatów i możliwości udziału w nich dzieci), w tym:

a) edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych dla rodziców oraz osób oczekujących na potomstwo kwalifikujących się do objęcia Programem „Za Życiem” .

b) ogólnorozwojowych dla dzieci – np. zajęcia umuzykalniające, plastyczne, sensoryczne, nauka języka obcego przez zabawę;

5) organizację i prowadzenie spotkań integracyjnych i zapobiegających izolacji;

6) stymulowanie powstawania nieformalnych grup wsparcia;

7) prowadzenie działalności upowszechniania i ochrony praw dziecka;

8) prowadzenie indywidualnych konsultacji ze specjalistami;

9) szkolenia dotyczące opieki nad małym dzieckiem z niepełnosprawnością;

10) realizację innych działań według pomysłu oferenta.

 

 

Program zajęć Klubu należy szczegółowo opisać w punkcie III podpunkt 3 oferty.

 

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk, w tym w zakresie liczby rodzin i osób korzystających z Klubu.

Należy również określić dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

w punkcie III podpunkt 6 oferty.

 

W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Klubu powinno korzystać co najmniej 200 osób miesięcznie. Ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz.

 

3. Funkcjonowanie Klubu i warunki lokalowe.

 

Preferowane dzielnice Nowohuckie.

 

Klub powinien być otwarty co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 5 godzin dziennie, w tym co najmniej dwa dni w tygodniu po południu.

Rekomenduje się prowadzenie Klubu także w wybrane soboty oraz organizację zajęć od poniedziałku do piątku.

Klub winien być dostępny nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

 

Przez cały okres funkcjonowania Klubu, w godzinach jego otwarcia, do dyspozycji rodzin powinno być co najmniej dwóch animatorów dla dzieci. W Klubie dzieci mogą przebywać wyłącznie z rodzicem, który zapewnia dziecku/dzieciom opiekę. Podmiot prowadzący Klub będzie zobowiązany do wywieszania w Klubie oraz na stronie internetowej lub innych mediach społecznościowych, co najmniej miesięcznego harmonogramu spotkań oraz zajęć/warsztatów, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres objęty harmonogramem.

 

Osoby korzystające z oferty Klubu winny mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

 

Na spotkania ze specjalistami oraz na prowadzone w Klubie zajęcia/warsztaty mogą obowiązywać wcześniejsze zapisy.

 

Na etapie składania oferty dopuszcza się sytuację, w której Oferent w ofercie oświadcza, że będzie posiadał tytuł prawny do lokalu, w którym zamierza realizować zadanie publiczne (co najmniej na okres realizacji zadania publicznego), w przypadku przyznania mu dotacji na realizację zadania publicznego. W takim przypadku umowa dotacyjna może zostać zawarta z Oferentem, wyłącznie w przypadku okazania, przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do tego lokalu.

 

Lokal, w którym Oferent zamierza prowadzić Klub, na dzień składania oferty, powinien posiadać warunki zapewniające odpowiedni poziom realizowanych działań oraz być dostosowany do charakteru prowadzonych zajęć. Dopuszcza się sytuację, w której lokal wymaga jedynie doposażenia i odświeżenia, w tym ze środków z dotacji.

 

Informacje w zakresie tytułu prawnego do lokalu, w którym oferent zamierza realizować zadanie publiczne oraz szczegółowe warunki lokalowe i wyposażenia, w tym planowanego doposażenia i odświeżania, należy przedstawić w punkcie VI oferty.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej lokalu, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne.

 

Oferent/Oferenci będą zobowiązani do opracowania regulaminu funkcjonowania Klubu, jego wywieszenia i zaznajomienia z nim adresatów zadania. Regulamin jest akceptowany przez Zleceniodawcę.

 

4. Kadra Klubu.

 

Celem realizacji zadań Klubu, Oferent winien zapewnić profesjonalnych specjalistów do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów. Działania specjalistów i osób prowadzących warsztaty powinny skupiać się przede wszystkim na aspektach związanych z rozwojem dzieci do lat 3.

Klub przez cały okres jego funkcjonowania powinien także zapewniać animatorów dla dzieci.

 

Oferent/Oferenci jest/są zobowiązany/i do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 661/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 3% kwoty wnioskowanej dotacji.

Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego oferenta będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

3. Wymagany minimalny wkład osobowy Oferenta (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) wynosi 7% kwoty wnioskowanej dotacji.

Maksymalna stawka godzinowa przy obliczaniu kosztów pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków wynosi - 40 zł, z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa powinna być zróżnicowana w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez wolontariusza.

Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu osobowego oferenta będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

 

4. W konkursie do realizacji zadania publicznego może zostać wybrana jedna oferta. Dotacja na prowadzenie Klubu może wynieść maksymalnie:

1) 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w tym do 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na doposażenie i odświeżenie Klubu,

 

2) 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji będzie przekraczać możliwą maksymalną kwotę dotacji będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

 

6. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w 2019 r. można uwzględnić zakup doposażenia Klubu, przy czym koszt ten nie może przekroczyć 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Koszt ten należy wykazać w kosztach obsługi zadania publicznego.

7. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Gminy Miejskiej Kraków może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

8. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

9. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

10. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

12. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

13. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) – zwanej w dalszej części ogłoszenia ustawą, po podpisaniu umowy z wyłonionym/i oferentem/ami.

16. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.

17. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

18. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 14.

19. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

20. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kraków wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w umowie.

21. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub https://www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 25 czerwca 2019 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, w zaklejonych kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 8 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz Osób niepełnosprawnych.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 2 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej, przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl.

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 5.

 

Termin składania ofert określony został w pkt 5 działu pn. „SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT” (powyżej).

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

8. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie;

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem);

3) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników (jeśli są wymagane);

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;

5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

6) złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

7) złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego;

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS;

9) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu finansowego oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowym;

10) złożenie oferty niezawierającej wymaganego minimalnego wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) określonego w ogłoszeniu konkursowym;

11) złożenie oferty nie zawierającej wymaganego czasu realizacji oferty z zapisami z ogłoszenia;

9. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

10. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej lokalu, w którym oferent zamierza realizować zadanie publiczne.

11. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.

12. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

13. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

14. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy),

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

15. Dotację może otrzymać Oferent jeżeli oferta otrzyma co najmniej 30 punktów.

16. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona, w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r.

17. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

18. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu,

oraz udostępnia się je w:

1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

19. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

a) nie zostanie złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

20. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.

 

 

 

 

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS:

 

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

8. Organizacje, które nie mają dostępu do komputera lub Internetu mogą skorzystać z punktu wsparcia technicznego, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30; w godzinach pracy UMK możliwa jest pomoc techniczna przy wprowadzaniu ofert, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby na nr telefonu: 12/616-51-18.

9. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

10. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

11. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w Urzędzie Miasta Krakowa:

 

1) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnością, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 13 lub pod numerem tel. 12/616-50-75 - w zakresie warunków konkursu ofert,

2) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, pokój nr 8 lub pod numerem tel. 12/616-51-18, w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.

 

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

2) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,

3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

7. Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.),

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 11 czerwca 2019 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój 8 w godz. 8.00-15.00 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: beata.byszewska@um.krakow.pl.

11. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

1. Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków określa załącznik do zarządzenia nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXV/3053/18 z dnia 7 listopada 2018 r.

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

4. W procesie przygotowania oferty, a następnie realizacji zadania publicznego rekomenduje się stosowanie „Standardów realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe” określonych w uchwale nr IV/79/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022''.

 

Załącznik nr 1 - SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 3 - KARTA OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 4 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Załącznik nr 5 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Data wytworzenia:
2019-06-04
Data publikacji:
2019-06-04
Data aktualizacji:
2019-06-14
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-06-30 00:00:03
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Przeniesiono do archiwum
2019-06-14 08:14:16
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Edycja
2019-06-12 11:36:32
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Edycja
2019-06-04 11:59:44
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Edycja
2019-06-04 11:42:05
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Publikacja