Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU-02-3.6730.2.1168.2018.MPI

budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej na działkach nr 92/11 i 92/12 obręb 55 Podgórze wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działkach nr 92/15, 92/10, 92/16, 99/1, 94/1, 93/3, 93/4 obręb 55 Podgórze oraz 370/1 obręb 56 Podgórze przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                     Kraków, dnia 27.03.2019 r.

AU-02-3.6730.2.1168.2018.MPI

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 26.03.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr AU-2/6730.2/360/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej na działkach nr 92/11 i 92/12 obręb 55 Podgórze wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działkach nr 92/15, 92/10, 92/16, 99/1, 94/1, 93/3, 93/4 obręb 55 Podgórze oraz 370/1 obręb 56 Podgórze przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie.

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 27.03.2019r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA PILCH
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-03-27
Data aktualizacji:
2019-03-27