Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przedłożeniu materiałów uzupełniających raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko-ul. Brücknera.

WS-04.6220.43.2017.TS                                                                                              Kraków, dnia 25 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. w związku z art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne: Dz.U.2018 poz. 2268 z późn. zm.; cyt. dalej jako „UUOŚ”), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

 

Zawiadamiam, iż w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu 40 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 12 w zabudowie bliźniaczej oraz 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z wbudowanymi garażami, wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 6, 7/1, 7/2, 489, obr. 71, dz. 175, obr. 40, Podgórze, ul. Brücknera w Krakowie, prowadzonego na wniosek osób fizycznych, wnioskodawcy przedłożyli materiały uzupełniające raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, zaś organem właściwym do wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 UUOŚ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.

 

Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502 (od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30), gdzie pozostaje ona do wglądu. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502 lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

 

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku ww. postępowania.

 

Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 25 stycznia 2019 r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-01-25
Data publikacji:
2019-01-25
Data aktualizacji:
2019-01-25