Dokument archiwalny
obwieszczenie ds AU-02-6.6730.2.810.2018.JRM

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z wewnętrznymi instalacjami ( woda, co i cwu, kanalizacja, elektryczna, wentylacja mechaniczna) na działkach nr: 213/17, 213/26, 213/32, 216/2 i 216/3 obr. 33 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki nr 213/25 na działkę nr 213/26 obr. 33 Podgórze w rejonie ul. Krokusowej, Pszczelnej w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                            Kraków, dnia 15.01.2019r.

AU-02-6.6730.2.810.2018.JRM

 

 

 

                                                                            OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) , zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 15.01.2019r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa w postępowaniu znak AU-02-6.6730.2.810.2018.JRM o zawieszeniu postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z wewnętrznymi instalacjami ( woda, co i cwu, kanalizacja, elektryczna, wentylacja mechaniczna) na działkach nr: 213/17, 213/26, 213/32, 216/2 i 216/3 obr. 33 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki nr 213/25 na działkę nr 213/26 obr. 33 Podgórze w rejonie ul. Krokusowej, Pszczelnej w Krakowie”

 

Od powyższego postanowienia stronie postępowania przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków/Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego zażalenie tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 141 § 1 i 2 oraz art. 144 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 15.01.2019r..

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu postanowienia, jeśli podlega ono zaskarżeniu; we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA RODRIGUES MACHADO
Data wytworzenia:
2019-01-15
Data publikacji:
2019-01-15
Data aktualizacji:
2019-01-15