Dokument archiwalny
Oferta realizacji ekspertyzy dotyczącej oceny dokonanych zmian stanu wody na gruncie na terenie nieruchomości przy ul. Skowroniej w Krakowie i wpływu tych zmian na stosunki wodne na działkach sąsiednich oraz określenie pierwotnego stanu wód na działkach jw.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przedstawia ofertę realizacji zamówienia nt.:

Ocena zmian stanu wody na gruncie, w związku z wykonanymi pracami ziemnymi, budową muru oporowego, wykonaniem systemu odwodnienia na działkach przy ul. Skowroniej w Krakowie i wpływu wykonanych robót na stosunki wodne na działce sąsiedniej wraz z uwzględnieniem czasookresu dokonywanych zmian, określeniem występujących szkód na działce sąsiedniej oraz pierwotnego stanu wód na działkach j.w. oraz wskazaniem czynności naprawczych (urządzenia zapobiegające szkodom lub przywrócenie stanu poprzedniego).

 

Informacje dodatkowe:

W Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadzone jest postępowanie administracyjne na podstawie art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w sprawie zmian stosunków wodnych, w związku z wykonanymi pracami ziemnymi oraz budową muru oporowego na działkach przy ul. Skowroniej, ze szkodą dla działki sąsiedniej.

Opracowanie powinno zawierać:

  • badania terenowe,
  • ustalenie istniejącego obecnie i pierwotnego stanu wód na działkach,
  • określenie, czy i w jakim zakresie stosunki wodne na przedmiotowym terenie uległy zmianie i co było powodem tych zmian,
  • ocenę dokonanych zmian (porównanie stanu wód istniejącego bezpośrednio przed przeprowadzonymi pracami na działkach objętych postępowaniem ze stanem powstałym po tych działaniach),
  • określenie, czy w związku ze zmianą stanu wody na gruncie na przedmiotowym terenie (jeżeli taka zmiana miała miejsce) doszło do szkodliwego oddziaływania na grunt sąsiedni (wykazanie związku przyczynowo – skutkowego),
  • rozwiązania w zakresie działań naprawczych, w zależności od stwierdzonych potrzeb.

 Autor (autorzy) oceny (opracowania) winni legitymować się uprawnieniami z zakresu hydrologii lub hydrogeologii.

Oferta winna zawierać:

  • harmonogram rzeczowy prac,
  • kalkulację kosztów dla opracowania oceny,
  • kserokopię stosownych uprawnień autora (autorów) oceny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Wydziału, Kraków os. Zgody 2 (pok. 110). Kontakt telefoniczny: (012) 616-8872.

 

Termin realizacji oceny 28.06.2019 r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ws.umk@um.krakow.pl, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska UMK os. Zgody 2, 31-949 Kraków w terminie do 18.01.2019 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-01-04
Data publikacji:
2019-01-04
Data aktualizacji:
2019-01-04